«Η φάρμα των ζώων» του Τζωρτζ Όργουελ: το εκπαιδευτικό δράμα ως ολιστικός τρόπος μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

«Η φάρμα των ζώων» του Τζωρτζ Όργουελ: το εκπαιδευτικό δράμα ως ολιστικός τρόπος μάθησης (EL)
"The Animal Farm" by George Orwell: Drama in Education as a holistic way of learning The role of a mentor-animator and his contribution to the elimination of inequalities in the school environment (EN)

Πετρά (Vasiliki Petra), Βασιλική

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό, και την εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικής παρέμβασης υπό την μορφή έρευνας-δράσης σε Ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2015-16. Υπαγορεύτηκε, μετά την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας το 2012-13, υπό το βάρος της δημοσιονομικής κρίσης στη χώρα μας και του προσφυγικού ρεύματος. Κύρια στόχευσή μας αποτέλεσε η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση όλων των μαθητών. Δόθηκε έμφαση στην αποδοχή της ετερότητας, την ανάδειξη του χειραφετικού χαρακτήρα της τέχνης και την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών. Οι μαθητές με την υποκίνηση του διδάσκοντα σε ρόλο μέντορα-εμψυχωτή συμμετείχαν σε πολιτιστικό πρόγραμμα, όπου γνώρισαν βιωματικά τεχνικές του Θεάτρου, του Θεάτρου του Καταπιεσμένου και του εκπαιδευτικού δράματος, τις οποίες εφάρμοσαν στο σχολείο και σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε η τοπική ΔΔΕ. Ο επιμορφωμένος εκπαιδευτικός, λειτούργησε ως εμψυχωτής σε ομάδες συναδέλφων (παλαιότερων και νεοδιόριστων) και μαθητών. Οι τελευταίοι, κλήθηκαν να εσωτερικεύσουν θετικούς και στερητικούς ρόλους και να αναλάβουν τον δικό του συντονιστικό-εμψυχωτικό ρόλο. Τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν η παρατήρηση, η ελεύθερη συνέντευξη, η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση των δράσεων. Το αποτέλεσμα ήταν η εμπλοκή των «αδύναμων» μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, στην «επίλυση προβλημάτων» και στη λήψη των αποφάσεων. (EL)
This paper refers to the design and implementation of theatro-pedagogical intervention in the form of action-based research in a High School during the school year 2015-16. It was dictated after completing the self-evaluation of the school unit in 2012-13, under the weight of the financial crisis in our country and the refugee stream. Our main concern was to provide equal educational opportunities and active participation of all students. The actions aimed at the recognition of diversity, the elevation and empowerment of art and the cultivation of students’ citizenship. The students, under the motivation of their mentor-teacher, participated experientially in a cultural program, where they learned about the Theatre technics, the Theatre of the Oppressed and drama in education. The knowledge gained was applied at school and at events organized by local DDE. The trained mentor-teacher who is familiar with the theater techniques, becomes at first animator in groups of teachers (either older colleagues or newly appointed). At the same time he transfers his "knowledge" to groups of students in order to internalize positive and custodial roles and assume their own coordinative role. The tools utilized were observation, open interviews, photography and video-recording. The results of the intervention entailed the involvement of the "weak" students in the learning process, decision-making and "troubleshooting". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μέντορας-εμψυχωτής (EL)
χειραφετικός χαρακτήρας της τέχνης (EL)
ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (EL)
πολιτειότητα (EL)
ενεργός συμμετοχή στη μάθηση (EL)
citizenship (EN)
mentor-teacher (EN)
active participation of all students (EN)
empowerment of art (EN)
equal educational opportunities (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 1111-1132 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 1111-1132 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Βασιλική Πετρά (Vasiliki Petra) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.