῾Γωνιές᾿ στο ῾στρογγυλό᾿. Κατανόηση και κριτική θεώρηση του σχολείου του Τάκη Ζενέτου στο Μπραχάμι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

῾Γωνιές᾿ στο ῾στρογγυλό᾿. Κατανόηση και κριτική θεώρηση του σχολείου του Τάκη Ζενέτου στο Μπραχάμι (EL)
῾Corners᾿ in ῾curves᾿. A critical understanding of Takis Zenetos’ school in Brahami, Athens (EN)

Παπαγεωργίου (Ilias Papageorgiou), Ηλίας

Στην εισήγηση αναλύεται το σχολείο που σχεδίασε ο Τάκης Ζενέτος στο Μπραχάμι, με ιδιαίτερη εστίαση στον τρόπο λειτουργίας του σε μια μελλοντική εποχή, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα διαφορετικό από την εποχή που σχεδιάστηκε. Το σύστημα αυτό θα ήταν πιο ανοιχτό και το μάθημα θα γίνονταν σε πιο ευέλικτες ομάδες μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Τίθενται κάποια ερωτηματικά για το αν ο χώρος θα μπορούσε να υποδεχτεί τις δραστηριότητες που οραματιζόταν ο αρχιτέκτονας. Η ανοιχτή κάτοψη του χώρου σε συνδυασμό με το συγκεντρωτικό κυκλικό του σχήμα εγείρουν αμφιβολίες για το αν πράγματι θα μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιγράφονται στα διαγράμματα του Ζενέτου. Οι οπτικές, ακουστικές και κινητικές οχλήσεις ανάμεσα στις διδακτικές ομάδες θα ήταν μάλλον έντονες. Το σχολείο δεν διέθετε επαρκή αριθμό ῾γωνιών᾿ εκπαίδευσης, όπου θα μπορούσε μια ομάδα παιδιών να συγκεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.Στην εισήγηση συγκρίνονται οι ιδιότητες δύο ιδεοτυπικών σχημάτων: του κύκλου και της γωνιάς. Οι χωρικές διατάξεις αναλύονται ως προς τις δυνατότητες επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Μια μικρή γωνιά δίνει διαφορετικές δυνατότητες για μάθημα από έναν ανοιχτό κύκλο. Η σύγκριση ανάμεσα στις χωρικές διατάξεις βρίσκει εφαρμογή στην ανάλυση του συγκεκριμένου σχολείου και δίνει αφορμή για σκέψεις πάνω στον τρόπο που ο χώρος επιδρά στις δυνατότητες συνύπαρξης των ανθρώπων. (EL)
This paper studies the ῾Round school᾿, designed by Takis Zenetos in Brahami, Athens. The paper focuses on the visualization for a future organization of the school in a more open educational system where the typical class would not function in the traditional way. Instead it would be based on flexible learning groups of different sizes. A few questions arise on whether space could actually be sufficient for the activities that the architect envisioned. The open plan together with the centralized circular shape create doubts whether all those educational activities, described on Zenetos' diagrams, could actually occur simultaneously in the same spaces. Visual, acoustic and kinetic disturbances among learning groups might be rather intense. The school did not have an adequate number of learning ῾corners᾿ where a group of children could gather for learning activities.The paper makes a comparison of acoustic, visual and kinetic properties of two ideotypical shapes: a circle and a corner. The spatial configurations are examined according to the potential for communication between people. A small corner provides different learning conditions than an open circle. The comparison between those spatial configurations is applied on the analysis of Zenetos' school and gives the opportunity to showcase the connection between space and its potential for human coexistence. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δυνατότητες εκπαίδευσης (EL)
ανοιχτή εκπαίδευση (EL)
ήχος (EL)
κύκλος (EL)
κίνηση (EL)
δυνατότητες συνύπαρξης (EL)
γωνιά (EL)
οπτική (EL)
vision (EN)
potential for coexistence (EN)
open education (EN)
corner (EN)
sound (EN)
circle (EN)
movement (EN)
potential for learning (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 175-189 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 175-189 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Ηλίας Παπαγεωργίου (Ilias Papageorgiou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.