Σχολική τάξη: Πώς ο χώρος μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Σχολική τάξη: Πώς ο χώρος μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών (EL)
School Classroom: How the place can affect the students’ learning (EN)

Μπιτσάκη (Marina Bitsaki), Μαρίνα

Η οργάνωση του χώρου είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς η συμπεριφορά των ανθρώπων επηρεάζεται σημαντικά από το χώρο και τη διευθέτησή του, καθώς και από τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτόν (Κουτσουβάνου 1990). Ακόμη, οι συχνές επαφές των παιδιών με την ομάδα των συνομηλίκων σε ένα οικείο περιβάλλον δημιουργούν κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (Dunn 1988). O Rog (2001) διαπιστώνει ότι το κριτήριο για το σχεδιασμό του χώρου πρέπει να είναι οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος. Ο χώρος παίρνει το ρόλο ενός εκπαιδευτικού βοηθού ( Dudek 2005). Η μέθοδος η οποία θα χρησιμοποιηθεί είναι η αλλαγή συγκεκριμένων χωρικών χαρακτηριστικών, ακολουθεί η παρατήρηση και η καταγραφή της αλλαγής της συμπεριφοράς των παιδιών, βάσει της κλίμακας Likert, και τέλος, η εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η έρευνα βασίζεται στη διαφοροποίηση δύο ομάδων. Στην ομάδα ελέγχου όπου το μάθημα γίνεται χωρίς αλλαγές στο χώρο και στην πειραματική ομάδα όπου γίνονται αλλαγές στο χώρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στη σύγκριση των βαθμολογιών ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα με τη βοήθεια της κλίμακας Likert όπως προαναφέραμε. (EL)
The demonstration of the place is of vital importance, as the human behavior is seriously affected by the place and its arrangement, as well as by the objects that exist in it. (Koutsouvanou 1990). Even more, the frequent contacts of children with the team of classmates in a friendly environment create the suitable framework for interpersonal relationships (Dunn 1998). Rog (2001) confirms that the criterion for the designation of the place must be the aims of the analytical school schedule. The place takes over the role of the teacher – assistant, who offers to children, motivations and creates conditions which can promote the development of skills and abilities (Dudek 2005). The procedure that is going to be used, for the research, is the alternation of specific territorial characteristics; then the observation and the recording of children’s behavioral change, according to Likert’s climax and in the end, the drawing of conclusions. This research is based on the diversification of the two teams. On the supervising team, where the lesson goes on with no changes concerning the arrangement, plus the teacher – centered approximation and on the experimental team where changes happen, concerning the place and when the learning is student – centered. The results of the research are mentioned along with the comparison of grades between the supervising team of grades between the supervising team and the experimental team, with the support of Likert’s climax as It was previously mentioned. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ομαδικότητα (EL)
δημιουργικότητα (EL)
μάθηση (EL)
αναδιάρθρωση χώρου (EL)
παιδί (EL)
συνεργασία (EL)
χώρος (EL)
έρευνα (EL)
πειράματα (EL)
re-arrangement of the place (EN)
experiments (EN)
learning (EN)
place (EN)
creativity (EN)
grouping (EN)
research (EN)
child (EN)
cooperation (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 152-174 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 152-174 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Μαρίνα Μπιτσάκη (Marina Bitsaki) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.