Το ύφασμα, το χρώμα, ο συμβολισμός και η σημασία του στο Βυζάντιο (4ος-15ος αιώνες)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ύφασμα, το χρώμα, ο συμβολισμός και η σημασία του στο Βυζάντιο (4ος-15ος αιώνες) (EL)
Cloth, colour, symbolism and meaning in Byzantium (4th-15th centuries). (EN)

MUTHESIUS, Anna

Στο άρθρο εξετάζεται ο ρόλος που έπαιξαν οι βαφές των βυζαντινών μεταξωτών στη διαδικασία της αντίληψης του φωτός και του χρώματος στο Βυζάντιο από τον 4ο έως και 15ο αιώνα και ερευνάται η σχέση των συμβολισμών των χρωμάτων με την πολιτική ιδεολογία, τη θρησκευτική πίστη και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ακόμη, γίνεται διάκριση της σημασίας του χρώματος ως φορέα της φυσικής απόχρωσης και ως αλληγορίας για την εξουσία ή τη χριστιανική σωτηριολογία. Στη μελέτη υποστηρίζεται ότι στο Βυζάντιο το φως και το χρώμα είχαν ιδιαίτερη σημασία για τα μεταξωτά υφάσματα. Ως προς την αντίληψη των χρωμάτων από τους Βυζαντινούς τα μεταξωτά χρησίμευαν στην μεταφορά της φυσικής παρατήρησης που βασίζεται στις αισθήσεις στο πεδίο της νόησης, όπου τα ενσωματωμένα συμβολικά νοήματα μπορούσαν να αποκαλυφθούν και να εκτιμηθούν ανάλογα. (EL)
The article considers the role of coloured dyes upon Byzantine silks of the 4th-15th centuries, in the development of light and colour perception in Byzantium. It explores the creation of meaning through colour symbolism in the spheres of political ideology, religious belief and social inter-action. The article distinguishes the role of colour as the «enhancer» of form as hue, and its role as metaphor for power and authority or for Christian salvation. The paper suggests that light and colour perception in Byzantium were a powerful medium in relation to silks. In terms of what was understood at the time by Byzantine colour perception, the silks served for the visual transfer of sensual observation to the realms of the mind, where the embedded symbolic meanings could then be unravelled and appreciated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παραγωγή νοήματος. (EL)
βυζαντινές χρωστικές (EL)
το χρώμα (EL)
το φως (EL)
μεταφορά (EL)
Βυζαντινά μεταξωτά (EL)
Byzantine silks (EN)
Byzantine dyes (EN)
symbolism (EN)
metaphor and meaning. (EN)
light and colour perception (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 181-198 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 181-198 (EN)

Copyright (c) 2016 Anna MUTHESIUS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.