Η «ύπαρξη» στην Κωνσταντινούπολη (4ος-15ος αιώνας) με βάση τις μαρτυρίες πολύτιμων υφασμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ «ύπαρξη» στην Κωνσταντινούπολη (4ος-15ος αιώνας) με βάση τις μαρτυρίες πολύτιμων υφασμάτων (EL)
‘Being’ in Constantinople (4th-15th centuries) witnessed through the testimony of precious textiles (EN)

MUTHESIUS, Anna

Το άρθρο ερευνά με ποιο τρόπο τα πολύτιμα ενδύματα οδήγησαν στην ενσωμάτωση της «ύπαρξης στην Κωνσταντινούπολη» σε διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας μεταξύ του 4ου και του 15ου αιώνα. Το θέμα εξετάζεται με λεπτομερή ανάλυση των «υπάρξεων» που εμπεριέχονται και με την εντύπωση που προκαλούσαν τα πολύτιμα υφάσματα στην τελετουργική και λειτουργική αναπαράσταση σε αυτές τις ξεχωριστές κατηγορίες της ύπαρξης. Το άρθρο καταλήγει στο ότι τα πολύτιμα υφάσματα ήταν συνώνυμα με την «ύπαρξη σε διαφορετικά επίπεδα» στην Κωνσταντινούπολη έως τον 15ο αιώνα. (EL)
The article investigates how precious textiles came to embody ‘being in Constantinople’ at different levels of experience between the 4th-15th centuries.The subject is explored through close analysis of the different types of ‘being’ involved and of the impact of precious textiles within ceremonial and ritual enactment, on those distinct categories of being. The article concludes that precious textiles were ‘synonymous with being at different levels’ in Constantinople by the 15th century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παρουσίαση του Κράτους. (EL)
παράσταση (EL)
Πολύτιμα υφάσματα (EL)
λειτουργικό και τελετουργικό (EL)
‘ύπαρξη’ (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
υπερβατική και μη υπερβατική (EL)
Performance-transcendental and non-transcendental (EN)
Ritual and ceremonial (EN)
Constantinople (EN)
Precious textiles (EN)
Performance of State. (EN)
‘Being’ (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

4ος-15ος αιώνας (EL)
Κωνσταντινούπολη. (EL)
Constantinople. (EN)
4th-15th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 333-354 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 333-354 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.