Διαλογικές πρακτικές προς μια συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση: Ένα μοντέλο υποστήριξης των εκπαιδευτικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Διαλογικές πρακτικές προς μια συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση: Ένα μοντέλο υποστήριξης των εκπαιδευτικών (EL)
Dialogic practices towards a participatory early childhood education: a teacher support model (EN)

Likomitrou, Sonia
Avgitidou, Sofia

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων μιας συνεργατικής έρευνας-δράσης, που υποστήριξε τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν/αλλάξουν τις διαλογικές πρακτικές τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των διαλογικών πεποιθήσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών υποστήριξής τους, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαλογικών πρακτικών στη μαθησιακή διαδικασία. Η συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιεί δεδομένα από μια συνεργατική έρευνα-δράση, με οκτώ νηπιαγωγούς, που διήρκεσε ένα χρόνο και συμπεριέλαβε ατομικές συνεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς, ομαδικές συναντήσεις και μαγνητοφωνημένες καταγραφές των διαλογικών πρακτικών τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι παρά τη διαφοροποίηση των πεποιθήσεων των νηπιαγωγών σχετικά με το νόημα και τη διαδικασία του διαλόγου, οι διαλογικές πρακτικές τους ήταν παρόμοιες, αναδεικνύοντας τη λεκτική κυριαρχία του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη και τον παθητικό ρόλο που έδιναν στα παιδιά, περιορίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες για συμμετοχή των παιδιών σ’ έναν δημοκρατικό διάλογο. Παρόλα αυτά, τόσο οι πεποιθήσεις όσο και οι διαλογικές πρακτικές των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα-δράση τροποποιήθηκαν  μέσω της υποστήριξής τους σε θεωρητικό, ερευνητικό και στοχαστικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συζητιούνται στο πλαίσιο της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της επανατοποθέτησής τους σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές τους για τη διαλογική διαδικασία και τη μάθηση. (EL)
This research studies the processes and results of a collaborative action research that supported early childhood education (ECE) teachers to improve/change their dialogical practices during the learning process.  The aim of the research was to explore the ECE teachers’ beliefs and practices regarding dialogue in the classroom as well to investigate the effectiveness of their support aiming to improve their dialogical practices during the learning process.  Data from an one year collaborative action research with eight ECE teachers included individual interviews with teachers, group meetings, recorded dialogues in the classroom and individual interviews with and drawings from children. Results showed that despite the differences in ECE teachers’ beliefs about dialogue, their practices were similar highlighting the verbal dominance of the teacher in the classroom and the passive role attributed to children, thus limiting the opportunities for their participation in a democratic dialogue.  However, ECE teachers’ beliefs and practices were altered after their support on a theoretical, research and reflective level. Results are discussed in the context of teachers’ professional learning and the improvement of teachers’ practice based on a repositioning of their beliefs and practices regarding dialogue processes and learning. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση (EL)
διαλογικές πεποιθήσεις και πρακτικές (EL)
υποστήριξη επαγγελματικής μάθησης (EL)
συνεργατική έρευνα-δράση (EL)
dialogic beliefs and practices (EN)
collaborative action-research (EN)
participatory early childhood education (EN)
support of professional learning (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2017-12-12


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 3 (2017); 69-96 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 3 (2017); 69-96 (EN)

Copyright (c) 2017 Sonia Likomitrou, Sofia Avgitidou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.