Η ενίσχυση της ικανότητας αφήγησης φανταστικών ιστοριών παιδιών προσχολικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η ενίσχυση της ικανότητας αφήγησης φανταστικών ιστοριών παιδιών προσχολικής ηλικίας (EL)
Enhancing kindergarten children’s ability to narrate fictional stories (EN)

Τάφα, Ευφημία
Βρετουδάκη, Ελένη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός προγράμματος παρέμβασης για την  ενίσχυση της κατανόησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 56 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών τα οποία φοιτούσαν σε 5 τάξεις νηπιαγωγείων της πόλης των Χανίων στην Κρήτη. Τα παιδιά του δείγματος χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, μία πειραματική και μία ομάδα ελέγχου. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε μία φορά την εβδομάδα για 8 εβδομάδες. Στα παιδιά της πειραματικής ομάδας διαβάστηκαν 8 βιβλία με αφηγηματικά κείμενα. Σε κάθε συνεδρία, μετά την ανάγνωση του βιβλίου, εφαρμόστηκε μια πολυεπίπεδη στρατηγική μέσω της οποίας τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην κατανόηση της δομής της ιστορίας και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Στα παιδιά της ομάδας ελέγχου διαβάστηκαν τα ίδια 8 βιβλία χωρίς να εφαρμοστεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του δομικού πλαισίου των ιστοριών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στρατηγική που εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα παρέμβασης βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα των παιδιών της πειραματικής ομάδας να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία των ιστοριών και να παράγουν πιο οργανωμένες φανταστικές ιστορίες από ότι τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, τη μεγαλύτερη βελτίωση στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών την παρουσίασαν τα παιδιά που είχαν χαμηλό βαθμό επίδοσης στα αφηγηματικά κριτήρια. Τέλος, η βελτίωση των παιδιών διατηρήθηκε και μετά την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο. (EL)
The purpose of this study was to examine the impact of an intervention program on kindergarten children’s understanding of story structural elements and their ability to narrate fictional stories. The sample consisted of 56 children aged 5-6 from five kindergarten classrooms in Chania, Crete, Greece. The sample was divided into one experimental and one control group. The intervention program lasted eight weeks. During the program eight illustrated story books were read to the whole class, one book a week. After the story book reading children in the experimental group were trained in narrating fictional stories using a multileveled instructional strategy. In the control group children were read the same eight story books without any specific program to enhance their narratives skills. The results showed that training children in narrating fictional stories helped them assimilate the story structure and apply it effectively when asked to create a fictional story. In addition, children in the experimental group had better performance in all narrative skills than those in the control group. The results showed that the biggest improvement in all narrative skills was among children having low pre-test scores in narrating fictional stories. Finally, children’s improved performance in narrating fictional stories remained after they entered primary school. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Πειραματική παρέμβαση (EL)
intervention programme (EN)

προσχολική ηλικία (EL)
Αφήγηση (EL)
δομή της ιστορίας (EL)
φανταστικές ιστορίες (EL)
kindergarten (EN)
story structure (EN)
narrative development (EN)
fictional stories (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2018-12-13


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 4 (2018); 62-82 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 4 (2018); 62-82 (EN)

Copyright (c) 2018 Ελένη Βρετουδάκη, Ευφημία Τάφα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.