Αξίες εκπαιδευτικών: Απόψεις για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξίες εκπαιδευτικών: Απόψεις για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της (EL)
Teachers' values: Perceptions of democracy and its institutions (EN)

Ζήση, Χριστίνα
Γιαβρίμης, Παναγιώτης

Οι αξίες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως μια έννοια ρητή ή άρρητη που σχετίζεται με διακριτικά χαρακτηριστικά ατόμων ή ομάδων και επηρεάζει τις επιλογές τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που εργάζονται στη νήσο Λέσβο, για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στον ελλαδικό χώρο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 400 εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα 119 ήταν άνδρες και 281 ήταν γυναίκες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν δημοκρατικές αξίες και αρχές, θεωρούν τη δημοκρατία το καλύτερο πολίτευμα, είναι, όμως, απογοητευμένοι με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα σήμερα. Μεγάλη αμφισβήτηση διαπιστώθηκε για όλους τους θεσμούς που σχετίζονται με τη λειτουργία της δημοκρατίας, με τους δημόσιους φορείς, να μην εισπράττουν τόσο έντονη αμφισβήτηση που να καταλήγει σε απαξίωση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα διερεύνησης των επιδράσεων των αξιών των εκπαιδευτικών για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στη πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών. (EL)
In international literature, values are referred to as an explicit or implicit concept, which is associated with distinctive features of individuals and groups and affects their choices. The aim of this research was to investigate the perceptions held by compulsory education teachers working on Lesvos Island regarding democracy and institutions in Greece. The sample of the research consisted of 400 compulsory education teachers. Of the total number of participants, 119 teachers were males and 281 females. The results of the research revealed that the teachers possess democratic values and principles and consider democracy to be the best regime, but are disappointed with the way it works in Greece today. All institutions related to the functioning of democracy were significantly challenged, while the extent to which public bodies were questioned did not lead to disdain. The results of this research highlight the need to investigate the impact of teacher's values regarding democracy and institutions upon the political socialization of students. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποιοτική μέθοδος (EL)

θεσμοί (EL)
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (EL)
εκπαιδευτικοί (EL)
εκπαίδευση (EL)
δημοκρατία (EL)
institutions (EN)
Teachers (EN)
democracy (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2018-12-13


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2014-2015 (EL)
Λέσβος (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Vol 4; 23-38 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol 4; 23-38 (EN)

Copyright (c) 2018 Christina Zisi, Panagiotis Giavrimis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.