Τα επίπεδα γλωσσομάθειας ως παράγοντας αποτελεσματικότητας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας ως παράγοντας αποτελεσματικότητας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο (EL)
Language streaming as an efficiency factor of foreign language learning in public schools: junior high schools case (EN)

Παπαοικονόμου, Αντώνης
Μπιρμπίλη, Μαρία

Η εργασία αυτή επιδιώκει την αποτύπωση πτυχής της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα παρουσιάζοντας τις απόψεις μαθητών για την αποτελεσματικότητα του χωρισμού των τάξεων σε επίπεδα γλωσσομάθειας και την αποδοτικότητα αυτού του μέτρου για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. Για τον λόγο αυτό εκπονήθηκε έρευνα σε δείγμα μαθητών και συνδυάστηκε με συμμετοχική παρατήρηση  Στα αποτελέσματα συγκαταλέγεται η απαξίωση του δημόσιου σχολείου και η υπεροχή του φροντιστηρίου εκ μέρους των μαθητών αλλά και μειωμένη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου. (EL)
This work seeks to illustrate one of the aspects of foreign language education in Greece by presenting, on the one hand, the pupils' views on the effectiveness of language streaming, and on the other the effectiveness of this measure for foreign language learning in public schools. For this reason, a sample of students was surveyed and combined with the methods of observation as well as that of the questionnaire. The results include the depreciation of the public school and the superiority of “frontistiria” (private schools that teach foreign languages) on the part of the pupils, as well as the reduced use of modern teaching methods by the teachers of the public school. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ξενόγλωσση εκπαίδευση (EL)
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
δημόσιο σχολείο (EL)
public school (EN)
foreign language education (EN)
secondary education (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-12-17


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 5 (2019); 115-141 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 5 (2019); 115-141 (EN)

Copyright (c) 2019 Mary Birbili & Antony Papaoikonomou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.