Διερεύνηση της αξιοποίησης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές: η περίπτωση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Διερεύνηση της αξιοποίησης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές: η περίπτωση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (EL)
Exploring the use of internet and mobile phones by newly enrolled students: the case of Pedagogical Department students at the University of Patras (EN)

Βερύκιος, Βασίλειος
Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος
Νιάρη, Μαρία
Σαμαράς, Χρήστος

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα τη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο και την αξιοποίηση του διαδικτύου και της τεχνολογίας στις σπουδές. Η έρευνα διεξήχθη επί τέσσερα συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (2013-2017) και αφορούσε τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος. Για την υλοποίηση της έρευνας αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.  Από τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας προκύπτει  πως ο βαθμός της χρήσης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου, ως υποστηρικτικού μέσου στα συμβατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και από τους φοιτητές, ποικίλει. Για να είναι αποδοτική η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επένδυση ενός ιδρύματος σ’ αυτές, χρειάζεται να έχουν τη γνώση και τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουν και οι φοιτητές. Άρα, οι φοιτητές χρειάζεται να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες. (EL)
This paper presents the results of a large-scale research at the Pedagogical Department of Primary Education of the University of Patras on the transition from school to university and the exploitation of Internet and technology in studies. The survey was conducted over four consecutive academic years (2013-2017). The sample was the newly enrolled students of the department. A questionnaire with closed and open questions was used to implement the survey. The findings of this research show that the extent of Internet and mobile phone use as a support tool for conventional university institutions and students is varied. In order for the use of new technologies and the investment of an institution to be efficient, students need to have the knowledge and the ability to use it. Therefore, students need to develop the adequate skills.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κινητό τηλέφωνο (EL)
νεοεισαχθέντες φοιτητές (EL)
διαδίκτυο (EL)
Νέες τεχνολογίες (EL)
μαθησιακοί τρόποι (EL)
learning styles (EN)
mobile phone (EN)
new technologies (EN)
newly enrolled students (EN)
internet (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-12-17


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 5 (2019); 57-69 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 5 (2019); 57-69 (EN)

Copyright (c) 2019 Χρήστος Σαμαράς, Μαρία Νιάρη, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.