Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της σχεδιαστικής δραστηριότητας στη μάθηση των μικρών παιδιών: Ένα συνεργατικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της σχεδιαστικής δραστηριότητας στη μάθηση των μικρών παιδιών: Ένα συνεργατικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης (EL)
Redefining the role of drawing activity in young children's learning through a collaborative professional development project (EN)

Παπανδρέου, Μαρία

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο την ενδυνάμωση 12 εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού τους έργου λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει για σκέψη, επικοινωνία και μάθηση η σχεδιαστική δραστηριότητα. Εφαρμόζοντας διαδικασίες συστηματικής παρατήρησης και καταγραφής στις τάξεις τους και αναλύοντας τις σχεδιαστικές προσπάθειες των παιδιών μέσω συλλογικού αναστοχασμού στο υποστηρικτικό περιβάλλον των ομαδικών συναντήσεων, οι εκπαιδευτικοί συν-διαμόρφωσαν, υλοποίησαν και αξιολόγησαν καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ενίσχυσης της σχεδιαστικής δραστηριότητας των παιδιών. (EL)
This study presents a seven-month professional development program which sought to empower 12 preschool teachers in their educational planning taking into account the opportunities drawing activity offers to young children for thinking, communication, and learning. Systematically observing and documenting drawing events in their classrooms, which were analysed through collective reflection in the supportive environment of group meetings, the teachers co-designed, implemented and evaluated innovative projects to capitalize on and enhance children's drawing activity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσχολική εκπαίδευση (EL)
Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (EL)
συλλογικός αναστοχασμός (EL)
παρατήρηση και καταγραφή (EL)
Continuous professional development (EN)
early childhood education (EN)
observation and documentation (EN)
collective reflection (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-12-17


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 5 (2019); 168-179 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 5 (2019); 168-179 (EN)

Copyright (c) 2019 Maria Papandreou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.