Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών (EL)
Developing multimodal communication in a toddlers' classroom through drawing activity (EN)

Ηρακλειώτη, Ευαγγελία
Παπαζαχαρίου, Φωτεινή

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της πολυτροπικής έκφρασης των παιδιών μια τάξης με μικρά παιδιά (2,5 ετών). Παρατηρώντας και καταγράφοντας συστηματικά τις αυθόρμητες σχεδιαστικές προσπάθειες των παιδιών οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν αρχικά να κατανοήσουν πως χρησιμοποιούν το σχέδιο για να εκφράσουν τη σκέψη τους, αλλά και πως τα μικρά παιδιά επικοινωνούν το περιεχόμενο των σχεδίων τους προς τρίτους. Παρέχοντας στα παιδιά πολλαπλές ευκαιρίες να εκφράζονται μέσα από σχέδια και κατασκευές διαμορφώθηκε μια νέα κουλτούρα επικοινωνίας στην τάξη, ενώ φάνηκε ότι η πολυτροπική τους έκφραση βελτιώθηκε σημαντικά περιλαμβάνοντας ton προφορικό λόγο, τη γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, σχέδια και κατασκευές. (EL)
The present study presents a program that aimed to enhance young children (2.5 years) to combine different resources together to express themselves in multimodal ways. By systematically observing and recording children's spontaneous drawing efforts, teachers initially sought to understand how they use their drawings to express their thinking and how they communicate the content of their drawings to others. By giving children multiple opportunities to communicate meanings through drawings and constructions, a new classroom culture of communication was formed, and their multimodal expression seemed to improve significantly including oral speech, body language, gestures, drawings and constructions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολυτροπικότητα (EL)
μικρά παιδιά (EL)
παιδικό σχέδιο (EL)
προφορικός λόγος (EL)
σωματική έκφραση (EL)
drawings (EN)
young children (EN)
multimodality (EN)
bodily expression (EN)
oral speech (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-12-17


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 5 (2019); 196-209 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 5 (2019); 196-209 (EN)

Copyright (c) 2019 Evangelia Herakleioti & Foteinh Papzachariou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.