O συνδικαλιστικός λόγος και η συμβολή του στον δημοκρατικό διάλογο: Ο λόγος της ΔΟΕ για την αξιολόγηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

O συνδικαλιστικός λόγος και η συμβολή του στον δημοκρατικό διάλογο: Ο λόγος της ΔΟΕ για την αξιολόγηση (EL)
Trade unions' discourse and its contribution to democratic dialogue: Greek Primary Teachers Federation's discourse on educational evaluation (EN)

Κουτούζης, Μανώλης
Μπάρδα, Δήμητρα

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προβάλλει τη συμμετοχή των ομάδων πίεσης και κυρίως της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), στη θέσπιση μέτρων που αφορούν τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους και συγκεκριμένα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, επικεντρωνόμαστε στο κατά πόσο η Δ.Ο.Ε. βοηθά ή όχι στην επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ενισχυμένο δημοκρατικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, που θα εξυπηρετεί και θα προστατεύει όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο ανοιχτός, δημοκρατικός διάλογος, συνεισφέρει σε μια λογική διαχείριση των καταστάσεων που δημιουργούνται. Επιπλέον αποτελεί εχέγγυο για την αξιόπιστη σχέση του κράτους με τις ομάδες πίεσης, οι οποίες εκπροσωπούν τον κλάδο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρόλο που οι ομάδες αυτές έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης, εντούτοις, το κράτος οφείλει να λαμβάνει υπόψη της θέσεις αυτών σε μία διαλεκτική διαδικασία που προάγει τον θεσμό της Δημοκρατίας. Η εργασία στηρίχθηκε στην ποιοτική προσέγγιση, αξιοποιώντας συνεντεύξεις και ανάλυση περιεχομένου. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η Δ.Ο.Ε. φαίνεται να συμμετέχει σε έναν διάλογο, χωρίς ωστόσο οι όροι του διαλόγου να είναι τέτοιοι που να παράγουν συνθετικές θέσεις. Συχνά οι θέσεις της ΔΟΕ λειτουργούν ως άλλοθι για την αναστολή(;) των συζητήσεων για την αξιολόγηση. Μπορεί λοιπόν κανείς να προβληματιστεί για το αν ο διάλογος αυτός πληροί τελικά τους όρους ενός δημοκρατικού συμμετοχικού και αποτελεσματικού διαλόγου. (EL)
Hellenic Federation of Teachers (H.F.T.), in the adoption of measures relating to areas of state educational policy, especially the evaluation of school units and teachers. Specifically, we focus on whether the H.F.T. helps to resolve or not this issue, so that we can lead to a strengthened democratic education framework that will serve and protect all concerned. Open, democratic dialogue contributes to a rational management of the situations that are created. In addition, it is a guarantee of the state's credible relationship with pressure groups, which represent the primary education sector. Although these groups have the potential to influence, either positively or negatively, the effectiveness of the Government, however, the state must take these positions into account in a dialectical process that promotes the institution of democracy. The work was based on a qualitative approach, utilizing interviews and content analysis. Our findings show that the H.F.T. participates in a dialogue which cannot be characterized as effective, as in many occasions arguments are invented in order to suspend the discussions on evaluation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποιοτική Προσέγγιση, Ανάλυση Περιεχομένου (EL)

Αξιολόγηση (EL)
ΔΟΕ (EL)
Ομάδες Πίεσης (EL)
Δημοκρατία (EL)
εκπαιδευτική πολιτική (EL)
evaluation (EN)
educational policy (EN)
pressure groups (EN)
democracy (EN)
Hellenic Federation of Teachers (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2021-03-26


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 7 (2021); 134-155 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 7 (2021); 134-155 (EN)

Copyright (c) 2021 Dimitra Barda & Manolis Koutouzis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.