Εκτιμήσεις μέτρησης χρόνου: επιδόσεις και στρατηγικές παιδιών και ενηλίκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Εκτιμήσεις μέτρησης χρόνου: επιδόσεις και στρατηγικές παιδιών και ενηλίκων (EL)
Time estimation: children's and adults' performance and strategies (EN)

Ξενίδου, Ευδοξία
Δεσλή, Δέσποινα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την ικανότητα ενηλίκων και  παιδιών στην εκτίμηση μέτρησης του χρόνου καθώς και τις στρατηγικές που αυτοί χρησιμοποιούν κατά την εκτίμηση. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 30 ενήλικες και 32 μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες τρία έργα, τα οποία τους ζητούσαν: α) να εκτιμήσουν τον χρόνο που τους χρειάζεται για να ολοκληρώσουν ένα παιχνίδι, κάνοντας πρώτα μία μελλοντική εκτίμηση και κατόπιν μία αναδρομική εκτίμηση (Έργο 1: «Μελλοντικές και Αναδρομικές εκτιμήσεις»), β) να εκτιμήσουν τη διάρκεια οικείων ενεργειών (Έργο 2: «Εκτίμηση διάρκειας συγκεκριμένων ενεργειών») και γ) να υποδείξουν τρεις ενέργειες με συγκεκριμένη διάρκεια η κάθε μία (Έργο 3: «Υπόδειξη ενεργειών με συγκεκριμένη διάρκεια»). Όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τις εκτιμήσεις τους με τυπικές και άτυπες μονάδες χρόνου. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρουσίασαν παρόμοιες επιδόσεις στις εκτιμήσεις χρόνου που πραγματοποίησαν. Στο Έργο 1 οι αναδρομικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων ήταν πιο επιτυχημένες από τις μελλοντικές εκτιμήσεις. Για να πραγματοποιήσουν τις εκτιμήσεις τους, οι συμμετέχοντες βασίζονταν κυρίως στη διαίσθησή τους και σε γνωστά προς τους ίδιους σημεία αναφοράς, και πολύ λιγότερο στη χρήση τυπικών μονάδων για τη χρονομέτρηση ή τη γνώση του λεπτού. Στο Έργο 2, περισσότερο επιτυχείς εκτιμήσεις σημειώθηκαν στις ενέργειες με μικρή διάρκεια παρά με μεγάλη διάρκεια. Στο Έργο 3 οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πάνω από 65% επιτυχείς εκτιμήσεις στην υπόδειξη ενεργειών με μεγάλη διάρκεια. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας για εκτίμηση μέτρησης του χρόνου από νωρίς. (EL)
The purpose of the present study was to examine the performance of adults and primary school children in the estimation of time and the strategies they used. For this purpose, 30 adults and 32 Υear 6 students participated in the study. Three tasks were designed and presented to all participants asking them to: a) estimate the time they need to complete a game making first a prospective estimate and then a retrospective estimate (Task 1: «Prospective and Retrospective Estimates»), b) estimate the duration for daily events (Task 2: «Estimation of duration for specific familiar actions») and c) indicate three actions of specific duration (Task 3: «Indicating actions of specific duration»). Participants were given with standard and non-standard measurement units, in order to achieve their estimations. It was found that adults’ and children’s rates of success were similar. In Task 1, they were all more successful when providing retrospective estimates rather than prospective estimates. Their estimates were mainly based on their intuition and on reference points of their knowledge, and much less on their use of standard measurement units for time measurement or the minute knowledge. In Task 2, both adults and children provided more successful estimations for actions of short duration compared to actions of long duration. In Task 3, participants succeeded in over 65% of estimations for actions of long duration. These findings highlight the need to support time estimation ability from early age. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χρονική διάρκεια (EL)
εκτιμήσεις μεγεθών (EL)
τυπικές και άτυπες μονάδες μέτρησης (EL)
εκτίμηση χρόνου (EL)
time duration (EN)
standard and non-standard measurement units (EN)
Measurement estimation (EN)
time estimation (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2021-03-31


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 7 (2021); 58-78 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 7 (2021); 58-78 (EN)

Copyright (c) 2021 Despoina Desli & Evdoxia Xenidou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.