Εφαρμογή της παιδαγωγικής πρότασης του Makarenko στην εκπαίδευση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Εφαρμογή της παιδαγωγικής πρότασης του Makarenko στην εκπαίδευση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (EL)
Application of Makarenko's pedagogical proposal in the education of unaccompanied minor refugees (EN)

Βεντούρης, Αντώνιος
Καδόγλου, Αλεξάνδρα
Αράπογλου, Παύλος
Καβαρινού, Βασιλική
Κουτσιανάς, Παντελής

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρόταση εφαρμογής της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής πρακτικής του Αντόν Σεμιόνοβιτς Μακάρενκο, ως τρόπο αντιμετώπισης του κοινωνικού-εκπαιδευτικού προβλήματος που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με την έλευση μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων αλλά και μεταναστών. Οι ανήλικοι αυτοί τοποθετούνται σε διάφορες δομές υποδοχής ή ζουν περιφερόμενοι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως αστικές, και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση (UNHCR, 2019). Η συγκεκριμένη συνθήκη προδιαγράφει αρνητικές προοπτικές για τους ανηλίκους αυτούς, σε βαθμό που, όπως τονίζει ο Filippo Grandi (UNHCR, 2019:6) είναι ορατός ο κίνδυνος να αποτελέσουν μια «χαμένη γενιά». Η κατάσταση αυτή έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνη που επικρατούσε στη νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση μετά το 1917, όταν πλέον των 7 εκατομμυρίων παιδιών ζούσαν στο δρόμο χωρίς κανενός είδους επίβλεψη ενηλίκου και χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση. Οι ομοιότητες των δύο περιπτώσεων σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο αποτέλεσαν το κίνητρο για τον σχεδιασμό μιας πρότασης εκπαίδευσης βάσει του παιδαγωγικού παραδείγματος του Αντόν Μακάρενκο. Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό αναλύεται η θεωρητική, κοινωνιολογική και διδακτολογική βάση της πρότασης, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι βασικοί της άξονες και σκιαγραφείται ο τρόπος υλοποίησή της στο ελληνικό περιβάλλον. (EL)
The aim of the present paper is to propose a pedagogical-educational program based on Anton Semyonovich Makarenko’s theory. This proposal consists a response to the socio-educational problem presented in Greece, over the last few years, with the arrival of numerous unaccompanied refugee and migrant minors. These minors are placed in various reception facilities or live wandering around the regions of Greece, mostly urban centers, having limited access to education. These conditions foreshadow a negative perspective for those minors, to the point that, as the High Commissioner for Refugees Filippo Grandi states, these children are risking to end in a “lost generation”. Such a situation presents many similarities to the conditions observed in the early years of Soviet Union after 1917, when over 7 million children were homeless without any kind of adult supervision and without any access to education. The similarities of these two cases in the social level became the motive for the development of an education proposal, based on the pedagogical paradigm of Anton Makarenko. More precisely, in this article we analyze the pedagogical and teaching methodology basis of the proposal. We also present its objectives and basic axes, outlining the implementation methodology in the Greek environment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποιοτική, περιγραφική, βιβλιογραφική, τεκμηρίων. (EL)

Ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες/μετανάστες (EL)
συμπερίληψη (EL)
Makarenko (EL)
εκπαιδευτική κοινότητα (EL)
κοινωνικοποιητική παιδαγωγική (EL)
flexibility (EN)
cooperative learning (EN)
Developing physical learning environment (EN)
educational process active learning (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2021-06-02


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 7 (2021); 36-57 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 7 (2021); 36-57 (EN)

Copyright (c) 2021 Antonios Ventouris, Pantelis Koutsianas, Alexandra Kadoglou, Pavlos Arapoglou, & Vassiliki Kavarinou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.