Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδιασμών στο νηπιαγωγείο για την υποστήριξη της καλλιέργειας ικανοτήτων του 21ου αιώνα: Παράμετροι που σχετίζονται με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και το (νέο) Πρόγραμμα Σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδιασμών στο νηπιαγωγείο για την υποστήριξη της καλλιέργειας ικανοτήτων του 21ου αιώνα: Παράμετροι που σχετίζονται με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και το (νέο) Πρόγραμμα Σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης (EL)
Designing learning experiences in the kindergarten to support the development of the 21st century competences: Socio-pedagogical parameters related to the introduction of the English language in the kindergarten and the new Curriculum of preschool education (EN)

Penderi, Efthymia

Οι ικανότητες του 21ου αιώνα δεν αποτελούν μια νέα πρόταση στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο τρόπος που οργανώνονται, αλληλοσυμπληρώνονται και διαμορφώνουν το πλαίσιο για τον μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην προσχολική εκπαίδευση, συνιστά μια νέα παράμετρο που αναλύεται στο παρόν άρθρο και δημιουργεί συνδέσεις με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Οι σύνθετες και ρευστές κοινωνικές παράμετροι και η πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής διαμορφώνουν το πλαίσιο ώστε η εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία να προσανατολίζεται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών που είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη το κοινό μέλλον. Οι ικανότητες του 21ου αιώνα αναδεικνύουν την παγκόσμια διάσταση της εκπαίδευσης και η ανάδυσή τους από την προσχολική ηλικία δημιουργεί τη βάση για την καλλιέργειά τους σε μια δια βίου προοπτική. Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο βρίσκεται σε συστοιχία με αυτήν την προοπτική, καθώς παρέχει πλαίσιο και εργαλεία για την ανάπτυξη της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, ενώ ενισχύει τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την αποδοχή του διαφορετικού. Αναφέρονται βασικές παράμετροι του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, το περιεχόμενο των ικανοτήτων που αναμένεται να αναπτυχθούν και παρουσιάζονται ιδέες για διαθεματικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν λειτουργικά την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. (EL)
Education for the 21st century is based on a set of competences that addresses holistic development and wellbeing of the person and takes into consideration the knowledge we have gained so far about how children learn and what is important to accomplish. The challenges of the global society and the complex and fluid circumstances of the everyday life have necessitated for the development of those skills, knowledge and attitudes that promote resilience, openness to challenges, positive learning behaviors, lifelong learning and respect to diversity, from the early years. The way these 21st century competences are organized in the new kindergarten curriculum set the stage for a new perspective in identity formation that regards global citizenship and promotes humanistic values, social justice and inclusion in line with the sociopedagocial orientation of the school. Competences such as communication, collaboration, creativity and innovation, information process, critical thinking and problem solving, seem to have great importance for successful living and should emerge from an early age through systematic educational interventions. Within this line of thought, the introduction of the English language in the preschool education could be used as a context and a tool to develop global citizenship, intercultural communication and multilingual awareness. Especially for children that have different language and cultural profiles, the introduction of second or foreign language could become a bridge to develop a sense of belonging and critical reflection on their diversity as an asset for their personal, interpersonal and social growth.  Educational planning should take into consideration the way young children learn and the methodologies used in the kindergarten to organize educational activities, along with criteria used in different stages of the educational system that should be filtered and infused in educational experiences. The content of some basic 21st century competences is presented and discussed within a set of cross thematic activities that use the English language to help children become familiar with preschool education experiences from other countries and reflect on their situation as students with an aim to gain understanding about their place and potentials in the preschool education, from a global perspective. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ικανότητες 21ου αιώνα (EL)
εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο (EL)
προσχολική εκπαίδευση (EL)
πρόγραμμα σπουδών (EL)
εκπαιδευτικός σχεδιασμός (EL)
pre-primary education (EN)
21st century competences (EN)
sociopedagogical role of the school (EN)
educational planning (EN)
curriculum (EN)
english language (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2022-12-12


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 8 (2022); 70-97 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 8 (2022); 70-97 (EN)

Copyright (c) 2022 Ευθυμία Πεντέρη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.