Οργανική γεωχημική μελέτη σχηματισμών της Ζακύνθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Οργανική γεωχημική μελέτη σχηματισμών της Ζακύνθου (EL)

Κουκουνυα Αννα (EL)
Koukounya Anna (EN)

Ζεληλίδης Αβραάμ (EL)
Πασαδακης Νικος (EL)
Μανουτσογλου Εμμανουηλ (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Manoutsoglou Emmanouil (EN)
Technical University of Crete (EN)
Pasadakis Nikos (EN)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το δυναμικό πετρελαιογένεσης της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα το δυναμικό των μειοκαινικών και πλειοκαινικών σχηματισμών στο νοτιοδυτικό τμήμα της ζώνης επώθησης στη Ζάκυνθο. Χρησιμοποιήθηκαν επιφανειακά δείγματα (48) από διαφορετικές τομές του κόλπου του Λαγανά, τα οποία αναλύθηκαν με πρότυπες μεθόδους οργανικής γεωχημείας. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Rock-Eval για τον αρχικό χαρακτηρισμό του οργανικού περιεχομένου των δειγμάτων. Επιπλέον το οργανικό υλικό εκχυλίστηκε από τα δείγματα των πετρωμάτων και αναλύθηκε με υγρή χρωματογραφία ανοικτής στήλης και αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι γεωχημικοί δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας και ποσότητας της οργανικής ύλης, της προέλευσης της και των συνθηκών του περιβάλλοντος απόθεσής της. Με βάση τα δεδομένα αυτά και συνεκτιμώντας τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, συνάγεται ότι εντοπίζονται στρώματα μειόκαινου και πλειόκαινου, τα οποία περιέχουν οργανική ύλη κατάλληλη για παραγωγή κυρίως αερίου ή/και πετρελαίου. Η οργανική ύλη έχει μικτή (χερσαία και θαλάσσια προέλευση), είναι ανώριμη θερμικά και έχει αποτεθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον. (EL)

bachelorThesis

Οργανική γεωχημεία (EL)
Geochemistry--Surveys,Geochemistry surveys,geochemical surveys,geochemistry surveys (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.