Δημιουργία άτλαντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Κρήτη με χρήση Γεωγρραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Δημιουργία άτλαντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Κρήτη με χρήση Γεωγρραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (EL)

Καλογηρου Ανδρομαχη (EL)
Kalogirou Andromachi (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Κουργιαλας Νεκταριος (EL)
Κολοκοτσα Διονυσια (EL)
Τσουχλαρακη Ανδρονικη (EL)
Tsouchlaraki Androniki (EN)
Kourgialas Nektarios (EN)
Technical University of Crete (EN)
Kolokotsa Dionysia (EN)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός Άτλαντα των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης, ο οποίος θα απεικονίζει χωρικά όλους τους πιθανούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της περιοχής μελέτης. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν όλες οι μορφές ενέργειας που παράγονται από Ανανεώσιμες Πηγές στους δύο νομούς ενδιαφέροντος, καθώς και οι άδειες που έχουν δοθεί ή εκκρεμούν γι’ αυτούς τους σταθμούς. Η χαρτογραφική διαδικασία αποτελεί το μόνο μέσο έκφρασης της σχέσης του ανθρώπου με την έννοια του χώρου. Ο χάρτης είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες πληροφορίες για τον χώρο μπορούν να συγκεντρωθούν και να εξεταστούν, μέσω της αποτύπωσης της εκάστοτε περιοχής και την ανάλυση αυτής από τον χαρτογράφο, με βάση τα ανάλογα δεδομένα που αυτός διαθέτει. Δύο βασικά προβλήματα του πλανήτη σήμερα είναι αφενός η σταδιακή μείωση των αποθεμάτων των συμβατικών πηγών ενέργειας, και αφετέρου η αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη χρήση αυτών. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι ίσως ο σημαντικότερος τρόπος επίλυσης αυτών των δύο κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας θα έχει γίνει μία προσπάθεια χωρικής απεικόνισης της συμβολής των περιοχών Χανίων και Ρεθύμνου στην παραγωγή πράσινης ενέργειας. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Άτλαντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων ή ως μέσο ανάλυσης σε πιθανές μελλοντικές μελέτες ενεργειακής φύσεως. Λέξεις Κλειδιά: Χαρτογράφηση, Άτλας, Νομός Χανίων, Νομός Ρεθύμνης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). (EL)
This thesis’s aim is to create an Atlas for Chania and Rethymno ’s Prefectures, which will spatially depict all Renewable Energy Sources ‘s stations of the study area. In particular, all types of energy that are produced by Renewable Sources in both prefectures of interest, as well as the permits granted or pending for these stations, have been investigated. The cartographic process is the only way of expressing the relation between man and spatial data. A map is a tool, with various types of information can be gathered and examined by mapping the area and analyzing it by the cartographer based on relevant data. Two of the world’s main problems, today, are the gradual reduction of conventional energy sources and the increase in environmental pollution from their use. Renewable Energy Sources are probably the most important way to solve these two crucial environmental problems. By the end of this paper, an attempt will be completed to spatially illustrate the contribution of the regions of Chania and Rethymno in the production of green energy. The content of this Atlas can be used as a database or a tool of analysis in future energy studies. Keywords: Mapping, Atlas, Prefecture of Chania, Prefecture of Rethymnon, Renewable Energy Sources, Geographic Information Systems (GIS). (EN)

bachelorThesis

Δυτική Κρήτη (EL)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EL)
Renewable energy sources (EN)
GIS,Geographic Information Systems,ΓΠΣ (EN)
West Crete (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.