Μοντελοποίηση ροής υπογείων υδάτων και μεταφορά ρύπου σε προσχωματικό παράκτιο υδροφορέα της περιφέρειας Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μοντελοποίηση ροής υπογείων υδάτων και μεταφορά ρύπου σε προσχωματικό παράκτιο υδροφορέα της περιφέρειας Αττικής (EL)

Στραβολαιμος Κυπριανος-Κωνσταντινος (EL)
Stravolaimos Kyprianos-Konstantinos (EN)

Βαρουχακης Εμμανουηλ (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Καρατζας Γιωργος (EL)
Παρανυχιανακης Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Paranychianakis Nikolaos (EN)
Karatzas Giorgos (EN)
Varouchakis Emmanouil (EN)

Η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η υπερεκμετάλλευση των υδατικών αυτών πόρων (επιφανειακή και υπόγεια) προκαλεί σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού. Μελετητές έχουν συμπεράνει ότι με τα χρόνια αυξάνεται σταδιακά η θερμοκρασία ενώ προβλέπουν να μειωθούν αισθητά οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. Αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων παρατηρούνται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό εφαρμόζονται αρκετά σχέδια προστασίας της ποιότητας και αύξησης της ποσότητας των υπόγειων υδάτων. Έτσι πλέον καθίσταται αναγκαία η προσομοίωση των ροών των υπόγειων υδάτων και των μαζικών μεταφορών για την αποτελεσματική προστασία, σχεδιασμό και διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στη παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της υπόγειας ροής και της μεταφοράς μάζας νιτρικών αλάτων στην προσχωματική λεκάνη ενδιαφέροντος στο Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων. Η βαθμονόμηση της ροής των υπόγειων υδάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δεδομένων υδραυλικών υψών υπογείων υδάτων από 8 περιόδους. Για να αξιολογηθεί το μοντέλο εφαρμόστηκε μια στατιστική ανάλυση ευαισθησίας. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Visual Modflow. Αρχικά συγκεντρώθηκαν τα γεωγραφικά , γεωλογικά υδρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της Τροιζηνίας και στη συνέχεια διατυπώθηκε το υδρολογικό ισοζύγιο του υδροφορέα της υπό μελέτη περιοχής. Έπειτα κατασκευάστηκε το μοντέλο προσομοίωσης στον κώδικα Visual Modflow. Στα τελευταία κεφάλαια της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων αυτών και παραθέτονται προτάσεις για την εξοικονόμηση υπόγειου υδατικού δυναμικού στην περιοχή. Συμπερασματικά μέσω της μεθόδου προσομοίωσης της υπόγειας ροής ενός υδροφόρου συστήματος έχουμε την δυνατότητα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό της βέλτιστης διαχείρισης των υδατικών πόρων. (EL)
Proper management of water resources plays a very important role in protecting the natural environment. Overexploitation of these water resources (surface and underground) causes a significant reduction in water reserves. It’s also well known that there are negative effects of temperature and rainfall have been observed worldwide in recent years. So, it is now necessary to simulate groundwater flows and mass transport for the effective protection, planning and management of water resources. In the present study simulation of the underground flow and mass transfer of nitrates was carried out in the alluvial basin of interest in the Municipality of Trizinia-Methana. The ground water flow calibration was performed using groundwater hydraulic ground data from 8 periods. In order to evaluate the model a statistical sensitivity analysis was applied. The Visual Modflow model was used for the simulation. Initially the geographical, geological and hydrological characteristics of the area of Troizinias were gathered and then the hydrological balance of the aquifer of the studied area was formulated. In conclusion, through the method of simulating the underground flow of an aquifer we have the possibility of an integrated planning of the optimal management of the water resources. (EN)

bachelorThesis

Visual modflow (EL)
Μοντελοποίηση υπόγειας ροής (EL)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.