Προσδιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε αιωρούμενα σωματίδια σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Προσδιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε αιωρούμενα σωματίδια σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης (EL)
Particulate matter human exposure and deposit dose in indoor microenvironments of o University Campus (EN)

Κοτσιρα Ιωαννα (EL)
Kotsira Ioanna (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Λαζαριδης Μιχαηλ (EL)
Κολοκοτσα Διονυσια (EL)
Γλυτσος Θεοδωρος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Lazaridis Michail (EN)
Kolokotsa Dionysia (EN)
Glytsos Theodoros (EN)

Τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) είναι ένας σημαντικός ρύπος που συνδέεται με ποικίλες αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών προβλημάτων, καρδιαγγειακών επεισοδίων και σε κάποιες περιπτώσεις με αυξημένη θνησιμότητα. Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εξαρτόνται από διάφορους παράγοντες, όπως η μορφολογία του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος αλλά και τα χαρακτηριστικά των ΑΣ (το μέγεθος, το σχήμα, η πυκνότητα κ.α.). Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της έκθεσης σε ΑΣ και ο υπολογισμός της εναποτιθέμενης δόσης για ένα ενήλικα άνδρα /γυναίκα σε διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα εσωτερικών χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επιπρόσθετα οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις των ΑΣ χρησιμοποιήθηκαν για να εντοπιστούν πιθανές εσωτερικές πηγές στα μικροπεριβάλλοντα που μελετήθηκαν και να εκτιμηθεί η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο συνολικό σωματιδιακό φορτίο των εσωτερικών χώρων του Πολ. Κρήτης Επιλέχθηκαν τέσσερα μικροπεριβάλλοντα για τις μετρήσεις: μια αίθουσα, ένα εργαστήριο, ένα γραφείο και το κυλικείο της σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα μετρήσεις διεξάχθηκαν στο εξωτερικό περιβάλλον, σε κοντινή απόσταση από τους χώους που μελετήθηκαν. Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις ήταν δύο Dust Trak Aerosol monitors (Μοντέλα 8532 και 8530), δύο Optical Particle Sizer (OPS,μοντέλο 3330) και ένα P-Trak Ultrafine Particle Counter (TSI, model 8525). Ο υπολογισμός της εναποτιθέμενης δόσης έγινε με την χρήση του μοντέλου δοσιμετρίας ExDoM2 κατά την διάρκεια ενός υποθετικού σεναρίου δραστηριοτήτων ενός φοιτητή/φιτήτριας για 6 ώρες παραμονής στα παραπάνω μικροπεριβάλλοντα, εντός του χώρου του Πολυτεχνείου Κρήτης. (EL)
Particulate Matter is a significant pollutant which is associated with a variety of adverse effects on human health, including respiratory promblems, cardiovascular events and in some cases increased mortality. These effects depend on various factors, such us the morphology of the human respiratory system and the characteristics of PM (size, shape density, etc). The aim of this study was to investigate the PM exposure and calculate the deposited dose for a typical adult male/female in different indoor microenvironments inside the campus of the Technical University of Crete. Furthermore, PM concentrations variations were used to identify possible indoor sources in the studied microenvironments and estimate the effect of the outdoor environment in the indoor PM load. Four indoor microenvironments were selected for the measurements: a classroom, a laboratory, an office and the canteen of the School of Environmental Engineering. Simultaneous measurements were conducted outdoors, in closed proximity to the studied microenvironments. The instrumentation used in the campaigns consisted of two Dust Trak Aerosol monitors (TSI, Models 8532 and 8530), two Optical Particle Sizers (TSI Model 3330) and one P-Trak Ultrafine Particle Counter (TSI, model8525). Calculations of the regional deposited dose were performed using the respiratory tract model ExDoM2 for a hypothetical scenario of activities of a male/female student during a typical 6 hours stay in the above studied microenvironments, inside the Campus of the Technical University of Crete. (EN)

bachelorThesis

Εναποτιθέμενη δόση (EL)
Αιωρούμενα σωματίδια (EL)
Μικροπεριβάλλοντα εσωτερικών χώρων (EL)
Deposited dose (EN)
Indoor microenvironments (EN)
Particulate matter (EN)
ExDoM2 (EN)
PM exposure (EN)


Ελληνική γλώσσα

2019


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.