Η σχέση μεταξύ των γλωσσικών και των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών: Εκπαιδευτικές προεκτάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ σχέση μεταξύ των γλωσσικών και των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών: Εκπαιδευτικές προεκτάσεις (EL)
The relationship between language and psychosocial skills: Educational implications (EN)

Antaraki, Ilektra
Karagiannopoulou, Dimitra
Ralli, Asimina

Οι δεξιότητες γραμματισμού και η ψυχοκοινωνική προσαρμογή τελούν κρίσιμους παράγοντες της σχολικής επιτυχίας. Οι περισσότερες σχετικές έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη σχέση ανάμεσα στις αναγνωστικές δεξιότητες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, χωρίς να ασχολούνται και με άλλες παραμέτρους του γραμματισμού, όπως τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και περαιτέρω πτυχές της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όπως την ακαδημαϊκή, την κοινωνική και τη συναισθηματική προσαρμογή. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στον γραμματισμό (αναγνωστικές δεξιότητες, παραγωγή γραπτού λόγου) και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή (κοινωνική, συναισθηματική, ακαδημαϊκή επάρκεια και προβλήματα συμπεριφοράς) σε μαθητές Δημοτικού σχολείου τυπικής ανάπτυξης. Στην έρευνα συμμετείχαν 73 μαθητές/τριες από την 5η και 6η τάξη του Δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν ατομικά σε σταθμισμένες δοκιμασίες που εξέταζαν τον γραμματισμό και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αναγνωστικές δεξιότητες σχετίζονταν θετικά με την κοινωνική και σχολική προσαρμογή και αρνητικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς. Ακόμα, προέκυψε ότι οι δοκιμασίες της παραγωγής του γραπτού λόγου ήταν στατιστικώς σημαντικοί προβλεπτικοί δείκτες για την συναισθηματική προσαρμογή. Στη συζήτηση παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις. (EL)
Literacy and psychosocial competence are very critical factors for school achievement. Most of the relevant studies have focused mainly on the relationship between reading skills and behaviour problems without investigating other literacy factors such as writing skills, as well as other aspects of psychosocial skills, such as social, emotional and school competence. The main purpose of this study was to investigate the relationship between literacy (reading-writing skills) and psychosocial competence (social, emotional, school competence and behaviour problems) in typically developing primary school children. Seventy-three (73) pupils from the fifth and sixth grades participated in the study. They were assessed individually in standardized psychometric tests of literacy and psychosocial competence. According to the results their reading skills were positively correlated with social and school competence and negatively correlated with behaviour problems. Furthermore, their writing skills were significant predictors of their emotional competence. The main conclusions of this research as well as their educational implications are discussed (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

developmental psychology, literacy, psychosocial development (EL)
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή, δεξιότητες γραμματισμού, κοινωνική επάρκεια, συναισθηματική επάρκεια, κοινωνικές δεξιότητες, προβλήματα συμπεριφοράς. (EL)
behaviour problems (EN)
literacy skills (EN)
social competence (EN)
Psychosocial competence (EN)
emotional competence (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-04-21


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2017); 84-96 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 5, No 1 (2017); 84-96 (EN)

Copyright (c) 2017 Ασημίνα Ράλλη, Δήμητρα Καραγιαννοπούλου, Ηλέκτρα Ανταράκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.