Η σχέση ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης σε διάφορα κειμενικά είδη σε μαθητές δημοτικού σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η σχέση ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης σε διάφορα κειμενικά είδη σε μαθητές δημοτικού σχολείου (EL)
The relationship between listening and reading comprehension of different types of text in primary school children (EN)

Aidinis, Athanasios
Daoula, Evaggelia

Η σχέση της ακουστικής και της αναγνωστικής κατανόησης έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών και έχει βρεθεί, κυρίως σε έρευνες με ενήλικες, ότι υπάρχουν σημαντικές και υψηλές συσχετίσεις ανάμεσα στις δύο μορφές κατανόησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ικανότητα ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης παιδιών διαφορετικών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου συσχετίζοντάς τη με το κειμενικό είδος, αφηγηματικό και μη αφηγηματικό. Στην έρευνα συμμετείχαν 136 παιδιά από την τρίτη (Ν=68) και την έκτη (Ν=68) τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Για τη μέτρηση της ακουστικής και της αναγνωστικής κατανόησης χρησιμοποιήθηκαν 6 κείμενα, 3 αφηγηματικά και 3 μη αφηγηματικά, τα δύο εκ των οποίων (ένα αφηγηματικό και ένα μη αφηγηματικό) ήταν κοινά και για τις δύο ηλικιακές ομάδες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 2 κείμενα, ένα αφηγηματικό και ένα μη αφηγηματικό, μόνο για τα παιδιά. της τρίτης τάξης και αντίστοιχα 2 κείμενα, ένα αφηγηματικό και ένα μη αφηγηματικό, μεγαλύτερης δυσκολίας μόνο για τα παιδιά της έκτης τάξης. Τα παιδιά της κάθε τάξης κλήθηκαν να διαβάσουν ή να ακούσουν τέσσερα κείμενα, δύο αφηγηματικά και δύο μη αφηγηματικά, και να απαντήσουν σε 8 ερωτήσεις κατανόησης για κάθε κείμενο που απαιτούσαν είτε πληροφορίες που υπήρχαν στο κείμενο, είτε συνδυασμό πληροφοριών που υπήρχαν στο κείμενο είτε συναγωγή συμπερασμών με βάση πληροφορίες που υπήρχαν στο κείμενο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαφορές ανάμεσα στην ακουστική και την αναγνωστική κατανόηση δεν είναι σταθερές και σχετίζονται τόσο με το είδος του κειμένου όσο και με τον τύπο της ερώτησης Τα ευρήματα αυτά σχολιάζονται στη βάση των θεωριών για την ανάπτυξη της κατανόησης. (EL)
The relationship between oral and reading comprehension has been studied by a number of studies and it has been found, especially in adult research, that there are significant and high correlations between the two types of comprehension. The aim of the present study was to examine oral and reading comprehension skills in relation to text type, either narrative or not. 136 children participated in the study from third and sixth grade of primary school. For different authentic texts were used to measure comprehension, three narrative and three non narrative. On of the narrative and on of the expository texts was given to both third and sixth grade children whereas on narrative and on expository text was given only to third graders and one narrative and one expository text was given only to sixth graders. All the children were examined in two narrative and two expository texts either in oral or reading comprehension. Children had to answer into 8 questions, 2 of them required information that could be found in a part of the text, three of them required bridging inferences and three of them required elaboration inferences. Results showed that differences between oral and reading comprehension are not constant and they depend on text type and question type. Keywords: reading comprehension, oral comprehension, narrative, expository text, inferences. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αφηγηματικό κείμενο (EL)
πληροφοριακό κείμενο (EL)
συμπερασμοί. (EL)
ακουστική κατανόηση (EL)
Αναγνωστική κατανόηση (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-05-30


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 4 Αρ. 1 (2016): Θεματικό Τεύχος: Γραμματισμός; 101-127 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 4 No. 1 (2016): Thematic Issue: Literacy; 101-127 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.