Ανάπτυξη και ψυχομετρική επικύρωση κλίμακας αυτοαναφοράς στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης για δίγλωσσους μαθητές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ανάπτυξη και ψυχομετρική επικύρωση κλίμακας αυτοαναφοράς στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης για δίγλωσσους μαθητές (EL)

Μαστροθανάσης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία περιγράφει την ανάπτυξη και την ψυχομετρική επικύρωση μιας κλίμακας αυτοαναφοράς για την εκτίμηση της χρήσης στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης από δίγλωσσους μαθητές ηλικίας 9 έως 12 ετών. Ο ψυχομετρικός έλεγχος του εργαλείου που κατασκευάστηκε περιλάμβανε εξέταση της εγκυρότητας της εννοιολογικής του κατασκευής και αξιοπιστίας σε δείγμα 247 δίγλωσσων μαθητών δημοτικού σχολείου με τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Από τους παραπάνω ελέγχους προέκυψε μια αξιόπιστη και αξιολογήσιμη δομή δεκαεννιά ερωτήσεων και τεσσάρων παραγόντων, η οποία περιλαμβάνει ως συστατικά στοιχεία το κριτήριο των γνωστικών στρατηγικών, των μεταγνωστικών, των κοινωνικών και των συναισθηματικών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη βαθμολόγηση του εργαλείου και προτείνονται τρόποι ερμηνείας των αποτελεσμάτων του. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Στρατηγικές (EL)
γνωστικές διεργασίες (EL)
κλίμακα αυτοαναφοράς (EL)
Κατανόηση (EL)
Ανάγνωση (EL)
ψυχομετρικός έλεγχος (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 7 Αρ. 2 (2019); 116-138 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 7 No. 2 (2019); 116-138 (EN)

Copyright (c) 2019 Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.