Οντογένεση του λόγου: ανάπτυξη σε στάδια ή σταδιακή ανάπτυξη;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Οντογένεση του λόγου: ανάπτυξη σε στάδια ή σταδιακή ανάπτυξη; (EL)

Tzakosta, Marina

Στο παρόν άρθρο προσπελάζουμε το ρόλο του σταδίου ως όρου ο οποίος έχει καθορίσει τη γνωστική ανάπτυξη, γενικά, και τη γλωσσική ανάπτυξη, ειδικά (και χρησιμοποιείται εκτενώς στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία) ιδωμένο μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση αναπτυξιακών γλωσσικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τα μείζονα θεωρητικά μοντέλα τα οποία – στο πλαίσιο διαφορετικών επιστημονικών προσανατολισμών – χρησιμοπoίησαν εμμέσως ή αμέσως την έννοια του σταδίου με στόχο την ερμηνεία της σειράς της γλωσσικής ανάπτυξης και έπειτα προχωρούμε σε μια κριτική θεώρηση του σταδίου. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τους άξονες μιας θεωρητικής πρότασης, εναλλακτικής της θεωρίας των σταδίων, αυτής του Μοντέλου των Πολλαπλών Παράλληλων Γραμματικών, η οποία ενσωματώνει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της θεωρίας των σταδίων και ερμηνεύει όψεις της γλωσσικής ανάπτυξης, κυρίως την ποικιλία και την γλωσσική απόκλιση, στις οποίες η θεωρία των σταδίων έδωσε ελάχιστο χώρο. Η συζήτησή μας βασίζεται σε συγχρονικά δεδομένα παιδιών προσχολική ηλικίας από την κατάκτηση της μορφοφωνολογίας της ελληνικής καθώς και την εκμάθηση της πρώτης από διάφορες ομάδες αλλόγλωσσων ομιλητών. Η συζήτηση επεκτείνεται στην εξέταση του βαθμού εφαρμοστικότητας του Μοντέλου των Πολλαπλών Παράλληλων Γραμματικών για την ερμηνεία της διαχρονικής εξέλιξης αλλά και συγχρονικής διάστασης της γλώσσας. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Stage Theory (EL)
language development (EL)
Muliple Parallel GRammars Model (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2020-04-02


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 8 Αρ. 1 (2020); 59-86 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 8 No. 1 (2020); 59-86 (EN)

Copyright (c) 2020 Marina Tzakosta (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.