Αντιλήψεις γονέων δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας απέναντι στη διατήρηση της εθνοτικής τους γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Αντιλήψεις γονέων δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας απέναντι στη διατήρηση της εθνοτικής τους γλώσσας (EL)
Bilingualism among preschool children: parents' perceptions on ethnic language maintenance (EN)

Αραβαντινού-Λιανού, Μαρίνα
Μαλιγκούδη, Χριστίνα

Το ζήτημα της διγλωσσίας είναι κάτι που απασχολεί πολλούς μετανάστες γονείς, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν παιδιά που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Η βασική τους ανησυχία είναι η εκμάθηση των ελληνικών, ήδη κατά τη διάρκεια φοίτησης των παιδιών στις τάξεις του νηπιαγωγείου, σε συνδυασμό με την διατήρηση της εθνοτικής τους γλώσσας. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η στάση γονέων δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχετικά με τη διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας στην επόμενη γενιά. Η έρευνα βασίζεται σε ημιδομημένες συνεντεύξεις με δεκαπέντε (15) γονείς, που κατάγονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και την Αυστραλία. Όπως διαπιστώθηκε από τα ευρήματα της έρευνας, οι περισσότεροι γονείς θέτουν ως βασική προτεραιότητα του οικογενειακού γλωσσικού προγραμματισμού τους την εκμάθηση των ελληνικών, καθώς είναι η γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας των παιδιών. Ωστόσο, σχετικά με τη διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους γονείς, οι οποίες αναλύονται και ερμηνεύονται στην παρούσα εργασία. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γλωσσική διατήρηση (EL)
στάσεις μεταναστών γονέων (EL)
προσχολική εκπαίδευση (EL)
δίγλωσσα παιδιά (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2021-09-05


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 9, Αρ. 2 (2021) (EL)
Preschool and Primary Education; Τόμ. 9, Αρ. 2 (2021) (EN)

Copyright (c) 2021 Χριστίνα Μαλιγκούδη, Μαρίνα Αραβαντινού-Λιανού (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.