Αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τις απαιτήσεις που εγείρει ο αναστοχασμός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τις απαιτήσεις που εγείρει ο αναστοχασμός (EL)
Preschool teachers' perceptions of the requirements of self- reflection (EN)

Πούλου, Μαρία
Χανιωτάκης, Νικόλαος
Κοκκόση, Αγγελική
Κουστουράκης, Γεράσιμος

Το συγκεκριμένο άρθρο μελετά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σχετικά με το ποιες απαιτήσεις εγείρει ένας επιτυχημένος αναστοχασμός. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικοί για να αναστοχαστούν αποτελεσματικά θα πρέπει να διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά και ορισμένες ικανότητες. Συγκεκριμένα, να έχουν την ικανότητα να παρατηρούν την προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν, να την περιγράφουν, να την αναλύουν στα επιμέρους στοιχεία από τα οποία συγκροτείται και να αξιολογούν όλες τις πληροφορίες ώστε να καταλήγουν στις πιθανές λύσεις. Ακόμα, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες, εξετάζοντας όλες τις απόψεις και τις πληροφορίες από όποια πηγή κι αν προέρχονται, να συμμετέχει ολόψυχα στην αναστοχαστική διαδικασία, να θέτει σε κρίση συνεχώς τις ενέργειες του, να αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις των αποφάσεων και των πράξεων του, να επιζητά τη δια βίου μάθηση και την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Η έρευνα είχε διάρκεια τέσσερις εβδομάδες και συμμετείχαν 47 εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας που υπηρετούν σε δημόσια νηπιαγωγεία της Δυτικής Ελλάδας. Για την άντληση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα τμήμα από ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο αναστοχασμού που σχεδιάστηκε στα πλαίσια διεξαγωγής διδακτορικής έρευνας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη κατανόηση του ζητήματος που εξετάζεται ακολουθήθηκε η έρευνα μεικτών μεθόδων για την ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ποιοτικής ανάλυσης NVivo-8 και το στατιστικό πακέτο SPSS. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι όσο περνούν οι εβδομάδες συμπλήρωσης του ημερολογίου αναστοχασμού οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας αναφέρουν όλο και περισσότερα κριτήρια- απαιτήσεις, τα οποία εντοπίζονται στη θεωρία του Dewey ως βασικά στοιχεία στη διαδικασία του αναστοχασμού. (EL)
This article examines preschool teachers' perceptions of the requirements of a successful self-reflection. According to the literature, teachers must have certain characteristics and certain skills in order to reflect effectively. Specifically, to have the ability to observe the problematic situation they face, to describe it, to analyze it in the individual elements of which it is composed and to evaluate all the information in order to come up with possible solutions. Still, to have open horizons, examining all the views and information from whatever source they come from, to participate wholeheartedly in the self- reflective process, to constantly judge their actions, to understand the consequences of their decisions and actions, to seek their lifelong learning and their personal and professional development. The research lasted four weeks and involved 47 preschool teachers serving in public kindergartens in Western Greece. A section of a weekly self- reflection diary designed for doctoral research was used to extract the data. In order to ensure a more complete understanding of the issue under consideration, the research of mixed methods for the analysis of empirical data was followed. The NVivo-8 quality analysis software and the SPSS statistical package were used. The results of the study showed that as the weeks to complete the self- reflection diary progress, preschool teachers report more and more criteria-requirements, which are identified in Dewey theory as key elements in the self-reflection process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αναστοχασμός (EL)
σχολικό πλαίσιο (EL)
ημερολόγιο αναστοχασμού (EL)
απαιτήσεις αναστοχασμού (EL)
εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας (EL)
self- reflection diary (EN)
school context (EN)
Self- reflection (EN)
preschool teachers (EN)
self- reflection requirements (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2022-04-29


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2022): May 2022; 46-64 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 10 No. 1 (2022): May 2022; 46-64 (EN)

Copyright (c) 2021 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΣΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.