Ποιότητα αδελφικής σχέσης και προσαρμογή τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών και εφήβων με αδελφό/-ή με διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Ποιότητα αδελφικής σχέσης και προσαρμογή τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών και εφήβων με αδελφό/-ή με διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (EL)
The quality of the sibling relationships and the adjustment of typically developing children and adolescents with a sibling with intellectual developmental disorder: A literature review (EN)

Δαβάζογλου, Αγγελική
Κόκκινος, Κωνσταντίνος Μ.
Μανωλοπούλου, Χρυσή

Η ποιότητα της σχέσης ανάμεσα στα αδέλφια, αναμφίβολα, συμβάλλει στην προσαρμογή των Τυπικώς Αναπτυσσόμενων (ΤΑ) παιδιών/εφήβων. Εντούτοις δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η ποιότητα της σχέσης ΤΑ παιδιών/εφήβων με αδελφό/ή με Διανοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) και η επίδρασή της στην προσαρμογή τους. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει στο να συνθέσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να επισημάνει καίρια ζητήματα που ανακύπτουν για τη μελλοντική έρευνα. Η ηλεκτρονική αναζήτηση δημοσιευμένων εμπειρικών ερευνών από το 1980 και εφεξής ανέδειξε 52 μελέτες οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση. Από τα πορίσματα των ερευνών συμπεραίνεται πως η αδελφική σχέση μπορεί να χαρακτηρίζεται από Θαλπωρή/Εγγύτητα και ταυτόχρονα από συγκρούσεις και αντιπαλότητα. Η προσαρμογή των ΤΑ παιδιών/εφήβων μπορεί να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά, είτε να μη διαφοροποιείται συγκριτικά με τα ΤΑ παιδιά/εφήβους χωρίς αδελφό/ή με ΔΑΔ. Τα διαφορετικά πορίσματα των ερευνών μελετώνται στη βάση μεθοδολογικών επιλογών, όπως των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, του αριθμού των συμμετεχόντων, της συμμετοχής ή όχι ομάδας ελέγχου, καθώς και της συμπερίληψης και των δύο γονέων στην έρευνα. Τέλος, συζητούνται οι μεθοδολογικοί περιορισμοί των ερευνών με σκοπό να συνεισφέρουν στην περαιτέρω προαγωγή της σχετικής έρευνας. (EL)
The quality of sibling relationships undoubtedly contributes significantly to the adjustment of Typically Developing (TD) children/adolescents. However, the quality of the relationship between children/adolescents and their siblings with Intellectual Developmental Disorder (IDD) and its effect on their adjustment has not been thoroughly investigated. The present review aims to synthesize the existing literature, and to point out important issues for future research. The electronic search for published empirical research from 1980 onwards revealed 52 studies which are included in the present review. Research findings show that the sibling relationship can be characterized by warmth/closeness and at the same time by conflict and rivalry. The adjustment of TD children/adolescents may be positively or negatively affected or may be similar to that of TD children/adolescents without a sibling with IDD. The inconsistent research findings are examined in terms of methodological choices, such as the research instruments used, the number of participants, the use or not of a control group and the inclusion of both parents in the research. The methodological limitations of the reviewed studies are also discussed to further advance future research. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Διανοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή (EL)
αδελφική σχέση (EL)
προσαρμογή (EL)
αδέλφια (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2021-04-17


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 9 Αρ. 1 (2021); 52-91 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 9 No. 1 (2021); 52-91 (EN)

Copyright (c) 2021 Χρυσή Μανωλοπούλου, Αγγελική Δαβάζογλου, Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.