Κατασκευάζοντας μια νέα παιδαγωγική ατζέντα λήψης αποφάσεων: ο ρόλος της μαθητικής ηγεσίας σε συνθήκες πολιτισμικού πλουραλισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Κατασκευάζοντας μια νέα παιδαγωγική ατζέντα λήψης αποφάσεων: ο ρόλος της μαθητικής ηγεσίας σε συνθήκες πολιτισμικού πλουραλισμού (EL)
Building a new pedagogical decision-making agenda: The role of student leadership in conditions of cultural pluralism (EN)

Chatzisotiriou, Chrisitna
Sarkos, Georgios

Η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει επανειλημμένα εστιάσει στον ποικίλο ρόλο των μαθητικών φωνών και στον τρόπο επίδρασής τους στις διαδικασίες της αλλαγής και της σχολικής βελτίωσης. Ωστόσο, δεν έχουν διερευνηθεί οι τρόποι με τους οποίους τα ίδια τα παιδιά ερμηνεύουν τους ρόλους τους ως ηγέτες, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από πολιτισμικό πλουραλισμό. Η έρευνα που παρουσιάζουμε επικεντρώνεται στον αυτόβουλο χαρακτήρα της ανάληψης ηγεσίας εκ μέρους των μαθητών και μαθητριών, ώστε να μετεξελιχθούν σε ισότιμους συμπαραγωγούς μιας νέας παιδαγωγικής ατζέντας λήψης αποφάσεων. Το δείγμα μας αποτελούνταν από 36 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν σε τέσσερα επαρχιακά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Από την επεξεργασία του ερευνητικού υλικού αναδύονται οι αυτόβουλες κοινωνικο-ακτιβιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, που προοιωνίζουν αφενός την επίτευξη ενός κοινωνικού και εκπαιδευτικού μετασχηματισμού και αφετέρου τη μετατροπή τους από «πολίτες σε αναμονή» σε αυθεντικούς συνδιαμορφωτές των σχολικών πολιτικών. Τα αποτελέσματα που καταγράφει η παρούσα έρευνα δύνανται να έχουν πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε αυτό των σχολικών πρακτικών. (EL)
Modern literature has repeatedly focused on the diverse role of student voices and how they influence the processes of change and school improvement. However, the ways in which children themselves interpret their roles as leaders have not been explored, especially in environments characterized by cultural pluralism. The research we present focuses on the voluntary nature of leadership by students that allows them to become equal co-producers of a new pedagogical decision-making agenda. Our sample consisted of 36 students who attended four provincial secondary schools in the Prefecture of Fthiotida. The qualitative method was used to collect research data using semi-structured interviews. What emerged from the processing of the research material were spontaneous socio-activist initiatives and actions undertaken by the students which foreshadow on the one hand the achievement of a social and educational transformation, and on the other hand the transformation of students from "citizens-in-waiting" to authentic school co-shapers. The results of the study can have multiple implications both in the field of educational policy and that of school practices. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ηγετικοί ρόλοι (EL)
Μαθητικές φωνές (EL)
συμμετοχή (EL)
διαβούλευση (EL)
πολιτισμικός πλουραλισμός (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2022-11-06


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 10 Αρ. 2 (2022): Νοέμβριος 2022; 221-238 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 10 No. 2 (2022): Novemmber 2022; 221-238 (EN)

Copyright (c) 2022 Γεώργιος Σόρκος, Χριστίνα Χατζησωτηρίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.