δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Καρτέλες ιστορίας

Ντεκάστρο, Μαρίζα

255: Aβδελά, Εφη
570: Παλαίστρα, Ρασέλ Διονυσοπούλου, Κασσιανή Πουλοπούλου, Μαρία

Το εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε για τη διδασκαλία της Iστορίας είναι παιδαγωγικά προσαρμοσμένο στη διαθεματική προσέγγιση. Έχει στόχο να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με την έννοια του ιστορικού χρόνου καθώς και με τον ιστορικό χώρο μέσα στον οποίο εξελίσσεται το ιστορικό γίγνεσθαι. Το υλικό αποτελούν αυτόνομες θεματικές καρτέλες που αναφέρονται σε μεγάλα ιστορικά θέματα, βασικό κορμό της ιστορικής γνώσης. Κάθε θέμα οργανώνεται σε ενότητες, οι οποίες συνδέονται και μεταξύ τους και με την υπόλοιπη διδακτέα ύλη. Οι Καρτέλες Ιστορίας (Κ.Ι.) περιλαμβάνουν κείμενα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με βασικές ιστορικές πληροφορίες και εικονογραφικό υλικό. Περιλαμβάνουν επίσης βιβλιογραφία για τους εκπαιδευτικούς καθώς και ενδεικτικές συνδέσεις [διασταυρώσεις] με τα άλλα αντικείμενα του προγράμματος, δηλαδή παραπομπές στα υπόλοιπα σχολικά βιβλία και υλικά. Οι διασταυρώσεις, στην πίσω όψη των Κ. Ι. άλλοτε ανοίγονται σε νέες ενότητες, άλλοτε επεξηγούν συγκεκριμένα θέματα, άλλοτε παραπέμπουν στα άλλα σχολικά βιβλία και γενικά οδηγούν στη διαθεματική οργάνωση του μαθήματος. Οι Κ. Ι. δουλεύονται αυτόνομα, γιατί η καθεμία προσεγγίζει το ίδιο θέμα από διαφορετική άποψη. Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όσες Κ. Ι. από το κάθε θέμα κρίνουν απαραίτητες για το μάθημά τους. Το υλικό των Κ. Ι. είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του σε τάξεις μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν το μάθημα αναλόγως, δίνοντας βάρος στο κείμενο, σε ένα τμήμα του, ή στο εικονογραφικό υλικό. Το υλικό των Κ.Ι. εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως μέρος των βιβλίων του ΟΕΔΒ.

Text (Education )
Text

παγκόσμια ιστορία
αρχαία ιστορία
διδακτικό υλικό
μεσαιωνική ιστορία
νεώτερη ιστορία
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
σύγχρονη ιστορία
ιστορία
ιστορική γεωγραφία


Ελληνική γλώσσα

2009-07-22


EUROPE
GR
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.