Η διερεύνηση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η διερεύνηση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (EL)

ΣΙΟΥΤΗ, ΖΩΗ

Τα κείμενα σε ψηφιακή μορφή εισάγουν νέες προκλήσεις και φαίνεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ικανότητα ενός ατόμου να κατανοήσει αυτό που διαβάζει. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η σύγκριση δύο αντιπροσωπευτικών ποιοτικών μελετών που εξετάζουν τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντίστοιχα. Για τη διερεύνηση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, οι ερευνητές Νικολακόπουλος, Α., και Παρασκευά, Φ. (2014) χρησιμοποιήσαν δείγμα 15 μαθητών της Α΄ Λυκείου, στους οποίους δόθηκε η οδηγία να αναγνώσουν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Pride & Prejudice» σε παραδοσιακή και ηλεκτρονική μορφή. Αντίστοιχα, οι Coiro, J., και Dobler, E. (2007), πραγματοποίησαν μελέτη σε 11 μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικού, οι οποίοι σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα σε 150 μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικού που αρχικά αποτελούσαν το δείγμα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις και αξιολογήσεις μέσω δύο ξεχωριστών έργων που δόθηκαν σε κάθε ένα από τους 11 συμμετέχοντες της μελέτης και περιελάμβαναν τη χρήση του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα των δύο μελετών δείχνουν ότι οι αναγνωστικές στρατηγικές των μαθητών με το ηλεκτρονικό μέσο είναι όμοιες ή ακόμα και πιο σύνθετες με εκείνες του παραδοσιακού περιβάλλοντος, όπως η χρήση της στρατηγικής της προϋπάρχουσας γνώσης, της επαγωγικής συλλογικής και της αυτορρύθμισης. (EL)
Texts in digital format introduce new challenges and seem to have a big impact on a person's ability to understand what he reads. The aim of this paper is to present and compare two representative qualitative studies examining reading comprehension strategies in primary and secondary school pupils, respectively. For the exploration of reading comprehension strategies, researchers Nikolakopoulos, A., and Paraskeva, F. (2014) used a sample of 15 students of the high school, who were instructed to read an extract from the book Pride & Prejudice in Traditional and electronic form. Correspondingly, Coiro, J., and Dobler, E. (2007), conducted a study of 11 pupils in the 6th Primary School, who scored the highest scores in reading comprehension tests, among 150 pupils of the 6th Primary School, who were originally the sample. In particular, individual meetings and evaluations were carried out through two separate projects that were given to each of the 11 participants of the study and included the use of the internet. The results of the two studies show that pupils' reading strategies with the electronic medium are similar or even more complex to those of the traditional environment, such as the use of prior knowledge, inferential reasoning strategies and self-regulation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ψηφιακό περιβάλλον (EL)
στρατηγικές ανάγνωσης (EL)
αναγνωστική κατανόηση (EL)
Reading comprehension (EN)
digital environment (EN)
reading strategies. (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1191-1201 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1191-1201 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΖΩΗ ΣΙΟΥΤΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.