Παιδικό σχέδιο και παιδικός νουc

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Παιδικό σχέδιο και παιδικός νουc (EL)
Παιδικό σχέδιο και παιδικός νουc (EN)

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ

Το σχέδιο και η ζωγραφική αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσχολικής εκπαίδευσης και βοηθούν τα νήπια, αλλά και τα παιδιά, στην κατανόηση και επεξεργασία όσων βλέπουν γύρω τους. Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει τη σημαντικότητα που κατέχουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των διανοητικών και γνωστικών διεργασιών του νηπίου.Κατά την έρευνά μας μελετήθηκε η ανθρώπινη φιγούρα σε σχέδια παρήγαγαν αυθόρμητα δύο προνήπια. Στόχος της είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα νήπια συνδυάζουν, διαχωρίζουν και μετασχηματίζουν τις πληροφορίες, δομούν και διαπλάθουν νοητικές αναπαραστάσεις.Παρατηρούμε, ότι όταν σχεδιάζουν, με τη βοήθεια της αντίληψης και της διανοητικής τους ικανότητας, φέρνουν στο νου τους τις λεπτομέρειες που απαρτίζουν το αντικείμενο. Επινοούν σύμβολα στην προσπάθειά τους να αποτυπώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη σχεδιαστική επιφάνεια, τα οποία προσπαθούν να συνδυάσουν με τον κατάλληλο τρόπο και με την κατάλληλη σειρά, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα σχέδιο. Η σχεδιαστική αλληλουχία, καθορίζει τον αριθμό των λεπτομερειών που φέρει μία φιγούρα και την ευκολία με την οποία αυτή θα αναδυθεί ή θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ενώ ο «κακός» προγραμματισμός μπορεί να οδηγήσει σε ‘τυχαίες’ ανακαλύψεις σχεδιαστικών λύσεων.Συμπερασματικά, η ζωγραφική και το σχέδιο είναι για τα νήπια διαδικασίες με έντονες διανοητικές παραμέτρους και ουσιαστικές για τη νοητική τους ανάπτυξη. (EL)
Drawing is an integral part of pre-school education which helps infants, but also children to understand and process their surroundings. The study of the relevant bibliography, highlights the importance it possess in the evolvent and development of the intellectual and cognitive processes of the infant.In our research we studied the human figure, in drawings produced spontaneously by two infants. The aim is to understand how young children combine, separate and transform information, construct and form mental representations.We have noticed that as children draw, with the help of their perception and mental capacity, they bring to mind the details that make up the subject. They invent symbols in their attempt to capture their knowledge and experiences on the designing surface, which they try to combine in the right way and in the appropriate order on their goal to create a drawing. The drawing sequence determines the number of details that a figure brings and the ease with which it will emerge or be further developed, while bad programming can lead to 'random' discoveries of drawing solutions.In conclusion, drawing is for infants and young children a process with intense intellectual parameters and essential for their mental development. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανθρώπινη φιγούρα (EL)
γνωστικές και διανοητικές διεργασίες (EL)
cognitive and intellectual processes (EN)
human figure (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 339-361 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 339-361 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.