Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία (EL)
Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία (EN)

ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ
ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ

Οι χαρισματικοί μαθητές αναγνωρίζονται από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες ως άτομα που χρειάζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητές τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προγράμματα που απευθύνονται σε χαρισματικούς μαθητές και έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Θα παρουσιαστεί το Προσαρμοσμένο στο Πρόγραμμα Μοντέλο της Van Tassel Baska  ( Integrated Curriculum Model – ICM,1986) το οποίο δίνει έμφαση  στη διαφοροποίηση σε τρία επίπεδα. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πλήρως αναπτυχθεί και έχει συσχετιστεί με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών ( The Integrated Curriculum Model (ICM), Joyce Van Tassel- Baska , Susannah Wood The College of William&Mary, 2009). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Μοντέλο των τριών σταδίων του Πανεπιστημίου του Purdue ( The Purdue Three-stage Enrichment Model for Elementary Gifted Learners (PACE),1973) που είναι σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χαρισματικών μαθητών. Τα δύο αυτά μοντέλα εφαρμόζονται στις Η.Π.Α. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια πρόταση προγράμματος με κύριο άξονα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης , βασισμένο στο Μοντέλο του Λογικού επιχειρήματος (Paul’sReasoningModel, 1992 ) και στους οκτώ παράγοντες της παραγωγικής σκέψης που αυτό περιγράφει. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 11-12 ετών που έχουν αξιολογηθεί ως χαρισματικοί και αποτελεί εμπλουτισμένο πρόγραμμα στο μάθημα της Ιστορίας. Το πρόγραμμα της παρούσας πρότασης ολοκληρώνεται σε έξι δίωρες συναντήσεις και θα μπορούσε να ενταχθεί είτε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του γενικού σχολείου είτε να πραγματοποιηθεί σε εξωσχολικές συναντήσεις. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην επίλυση προβλήματος και  το περιεχόμενό του αφορά στην ιστορική περίοδο της Τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο. (EL)
Gifted students are recognized by most developed countries as individuals who need special education programs designed to meet their needs and abilities. This paper presents programs aimed at gifted students and which have been applied in many countries and different educational systems. Van Tassel Baska’s. Adjusted to the Program Model (Integrated Curriculum Model - ICM, 1986), which emphasizes differentiation on three levels, will be presented. This model has been fully developed and has been associated with the Integrated Curriculum Model (ICM), (Joyce Van Tassel- Baska, Susannah Wood, The College of William & Mary, 2009). Following this, the author of this paper will present The Purdue Three-stage Enrichment Model for Elementary Gifted Learners (PACE), 1973, which is designed to meet the needs of charismatic students. These two models have been adopted in the United States. The purpose of this paper is to make a proposal for a program focusing on the development of critical thinking, based on Paul's Reasoning Model (1992) and on the eight factors of productive thought it describes. The program is aimed at students aged 11-12 who have been evaluated as gifted and is an enriched program in the history lesson. The program of this proposal consists of six two-hour meetings and could be integrated either in the weekly program of general school or in extracurricular meetings. It aims at the development of critical thinking and problem solving and its content covers the historical period of the Ottoman domination in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χαρισματικοί μαθητές (EL)
εμπλουτισμένο πρόγραμμα (EL)
εκπαιδευτικά προγράμματα (EL)
επίλυση προβλήματος (EL)
κριτική σκέψη (EL)
critical thinking (EN)
gifted students (EN)
educational programs (EN)
enriched programs (EN)
problem solving (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 421-453 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 421-453 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ ΚΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.