Εκπαιδευτικές πολιτικές για χαρισματικούς μαθητές στην Αγγλία και τη Φινλανδία. Συγκριτική μελέτη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Εκπαιδευτικές πολιτικές για χαρισματικούς μαθητές στην Αγγλία και τη Φινλανδία. Συγκριτική μελέτη. (EL)

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥΜΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σκοπός της εισήγησης είναι η συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα στην Αγγλία και τη Φινλανδία αναφορικά με την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται διαφορετικές εκπαιδευτικές πολιτικές που στόχο έχουν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των χαρισματικών μαθητών και να αναπτύξουν στο μέγιστο τα ταλέντα, καθώς και τις δεξιότητές τους στην κάθε μια από τις δύο προαναφερόμενες χώρες.Αρχικά, καταγράφονται οι πολιτικές  που έχει υιοθετήσει  το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα για την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Γίνεται παρουσίαση του "αγγλικού μοντέλου", το οποίο βασίζεται σε παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών και αποτελεί τη βάση του ευρύτερου εθνικού προγράμματος που προσφέρεται σε μαθητές όλων των ηλικιών και σε όλα τα σχολεία που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Αγγλίας. Ένα βασικό πλεονέκτημα του "αγγλικού μοντέλου" είναι ότι χρησιμοποιεί στοιχεία από τα υπάρχοντα μοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών  για να δημιουργήσει μια προσέγγιση που τοποθετεί την εκπαίδευση χαρισματικών μέσα στη συνολική εκπαιδευτική πολιτική και μέσα στους ευρύτερους στόχους της κοινωνικής πολιτικής, καθώς δίνεται η ευκαιρία ανάδειξης και καλλιέργειας χαρισματικών μαθητών που προέρχονται από χαμηλότερα  κοινωνικά στρώματα.Στη συνέχεια, γίνεται μια ιστορική αναδρομή που αφορά στις πολιτικές που υιοθετούνται από  το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και ενισχύουν τη χαρισματικότητα, ενώ παράλληλα αναλύονται οι βασικές αρχές του, όπως η αποκέντρωση και η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή.  Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές που ακολουθούνται για τους χαρισματικούς μαθητές σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στον τρόπο με το οποίο το φινλανδικό εκπαιδευτικό μοντέλο ενσωματώνει τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης που προτείνει ο Gardner.Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών πολιτικών των δύο αυτών ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά στην εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. (EL)
The purpose of the paper is to compare the educational policies applied in European countries, particularly in England and Finland, with regards to the education of giftedstudents. In particular, different educational policies are presented in order to respond to the particular educational needs of the giftedpupils and so as to maximize their talents and skills in each of the two countries mentioned above.Initially, the policies adopted by the English education system for the education of giftedstudents are presented. The "English model" is presented, which is based on traditional models of giftedstudents’ education, and forms the basis of the wider national educational program offered to students of all ages and to all schools funded by the UK government. A key advantage of the "English model" is that it uses elements from the existing models of gifted students’ education to create an approach that setsgifted education in the overall educational policy as well aswithin the wider social policy’s objectives as it gives the opportunity to promote and cultivate giftedstudents from lower social strata.Continuously, there is a historical review of the policies adopted by the Finnish educational system and enhance charismawhile at the same time its basic principles are being analyzed such as decentralization and adaptation of the teaching procedure to the particular needs and potentials of each student. The policies pursued for giftedstudents at each level of education are also being presented, while at the same time, reference is made to the way in which the Finnish educational model incorporates the different types of intelligence suggested by Gardner.Finally, the conclusions from the comparative study of the educational policies of these two European countries, regarding the training of giftedstudents, are being presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών (EL)
Αγγλία (EL)
εκπαιδευτικές πολιτικές (EL)
Φινλανδία (EL)
educational policies (EN)
Gifted students’ education (EN)
Finland (EN)
England (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1382-1396 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1382-1396 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΜΠΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.