Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία: Οι αντιλήψεις των γονέων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία: Οι αντιλήψεις των γονέων (EL)

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Σημαντικό κομμάτι της διαπαιδαγώγησης, των ατόμων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία, αποτελεί η ενημέρωση με τους κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους εκδήλωσης της σεξουαλικότητας καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών των κανόνων (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2001). Ακόμη, έχει ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει τη δυνατότητα των παιδιών και των εφήβων να κάνουν συνειδητές, ικανοποιητικές, υγιείς και πλήρεις σεβασμού επιλογές σχετικά με τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα, τη συναισθηματική και τη σωματική υγεία. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν ενθαρρύνει τα παιδιά και τους εφήβους να έρθουν σε σεξουαλική επαφή αλλά προσπαθούν να τους ενημερώσουν (European Expert Group on Sexuality Education, 2015). Επομένως γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενημερωθούν για τις χαρακτηριστικές και ασυνήθιστες σεξουαλικές συμπεριφορές.Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στα αποτελέσματα μίας ποιοτικής έρευνας που έγινε με την βοήθεια ημιδομημένων συνεντεύξεων από 10 γονείς με παιδιά και εφήβους με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία. Το δείγμα επιλέχθηκε σύμφωνα με την θεωρία των μη πιθανοτήτων και αποτέλεσε δείγμα σκοπιμότητας. Παράλληλα η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (IPA) που σκοπό είχε την συν-οικοδόμηση του νοήματος και όχι την μέτρηση.  (EL)
An important part of the education of people with autism and / or mental disability is the information on socially accepted ways of expressing sexuality and the consequences of non-observance of these rules (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2001). It also aims to develop and enhance the ability of children and adolescents to make conscious, satisfactory, healthy and full respectful choices about relationships, sexuality, emotional and physical health. Sexual education does not encourage children and adolescents to come into sexual 1427 contact, but they try to inform them (European Expert Group on Sexuality Education, 2015). Therefore, parents and teachers should be informed about typical and unusual sexual behaviors. This research refers to the results of a qualitative research done with the help of semi-structured interviews of 10 parents with children and adolescents with autism and / or mental disability. The sample was selected according to the non-probability theory and was a feasibility study. At the same time, the method used was the interpretive phenomenological analysis (IPA) designed to co-build meaning rather than measure. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (EL)
αυτισμός (EL)
αντιλήψεις γονέων (EL)
νοητική αναπηρία (EL)
Autism (EN)
sexual education (EN)
parental perceptions (EN)
mental disability (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1426-1436 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1426-1436 (EN)

Copyright (c) 2019 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.