Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση (EL)
Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση (EN)

Καραγιαννάκης, Γιάννης
Καντεμνίδη, Ελένη
Γαλανάκη, Ευαγγελία

Οι υπάρχουσες έρευνες αναδεικνύουν ότι πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα κλάσματα εξαιτίας της σύνθετης έννοιας αυτών καθώς και των λανθασμένων στρατηγικών που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση τους. Σύμφωνα με σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα, φαίνεται πως τόσο η εννοιολογική όσο και η διαδικαστική γνώση των κλασμάτων είναι απαραίτητες για τη μαθηματική ικανότητα. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάδειξη της ύπαρξης ή μη διαφοροποίησης στην επίδοση στα κλάσματα ολικά, εννοιολογικά και διαδικαστικά μεταξύ παιδιών με και χωρίς δυσκολίες στα μαθηματικά ή την ανάγνωση. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το MathPro test το οποίο αξιολογεί μαθηματικές δεξιότητες στους τομείς: επίγνωσης αριθμού, μνήμης, οπτικο-χωρικό και συλλογιστικής, ένα τεστ κλασμάτων που αξιολογεί την εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επίδοσης στα μαθηματικά και την ανάγνωση από το δάσκαλο της τάξης και ένα τεστ αναγνωστικής ευχέρειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά ή την ανάγνωση σημείωσαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στα κλάσματα συνολικά, αλλά και επιμέρους στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση των κλασμάτων. Οπότε, προκύπτει η ανάγκη καλλιέργειας των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση κλασματικών αριθμών με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω δυσκολίες οι μαθητές.  (EL)
Most resent research shows that many students face difficulties in fractions because of their complexity and the wrong strategies that they use to manage them. According to recent research findings, it seems that both conceptual and procedural knowledge of fractions are necessary for mathematical competence. The aim of this study is to highlight if there is or not difference in performance in fractions as a whole, and partial in conceptual and procedural knowledge of fractions of children with and without difficulties in mathematics or reading. For the purposes of the research, the MathPro test has been used to evaluate mathematical skills in the areas of number awareness, memory, visual-spatial and reasoning, a fractional test that evaluates conceptual and procedural knowledge, a questionnaire in which the mathematical and reading performance of students is evaluated by the class teacher and a test that evaluates the ability of reading. The results showed that students with math or reading difficulties had statistically significantly lower performance in the fractions as a whole, but also, partial in the procedural and conceptual knowledge of fractions. So, there is the need to develop the skills required to manage fractional numbers in order for students to face these difficulties.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κλάσματα (EL)
διαδικαστική γνώση (EL)
Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά (EL)
δεξιότητες (EL)
εννοιολογική γνώση (EL)
αναγνωστική ικανότητα (EL)
skills (EN)
Learning difficulties in mathematics (EN)
procedural knowledge (EN)
fractions (EN)
conceptual knowledge (EN)
reading ability (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 211-224 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 211-224 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Ελένη Καντεμνίδη, Γιάννης Καραγιαννάκης, Ευαγγελία Γαλανάκη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.