Παραγοντική Διερεύνηση του MathPro, ενός Ψυχομετρικού Εργαλείου Εντοπισμού Μαθησιακών Δυνατοτήτων και Δυσκολιών στα Μαθηματικά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Παραγοντική Διερεύνηση του MathPro, ενός Ψυχομετρικού Εργαλείου Εντοπισμού Μαθησιακών Δυνατοτήτων και Δυσκολιών στα Μαθηματικά (EL)
Παραγοντική Διερεύνηση του MathPro, ενός Ψυχομετρικού Εργαλείου Εντοπισμού Μαθησιακών Δυνατοτήτων και Δυσκολιών στα Μαθηματικά (EN)

Καραγιάννη, Μαρία
Καραγιαννάκης, Ιωάννης
Ρούσσος, Πέτρος

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παραγοντική διερεύνηση της δομής μιας νεοδημιουργηθείσας συστάδας μαθηματικών δοκιμασιών, που χορηγείται μέσω Η/Υ και σχεδιάστηκε για να ανιχνεύει τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, βάσει τεσσάρων γνωστικών παραγόντων.  Βασίστηκε στο τετραπλό μοντέλο κατηγοριοποίησης των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων στους τομείς: έννοιας αριθμού, μνήμης, συλλογιστικής και οπτικο-χωρικής ικανότητας (Karagiannakis, Baccaglini & Papadatos, 2014. Karagiannakis, Baccaglini & Roussos, 2017).  Βασικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση για το αν το σχεδιασμένο μαθηματικό εργαλείο ταξινομεί τις μαθηματικές δεξιότητες, που εμπλέκονται στην εκμάθηση των μαθηματικών, στους τέσσερις προαναφερθέντες τομείς, σε κάθε τάξη του δημοτικού.  Ειδικότερα, η εργασία αυτή πραγματεύεται πώς ομαδοποιούνται οι 18 δοκιμασίες  του MathPro test σε κάθε τάξη του δημοτικού, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης κύριων συνιστωσών. Αρχικά, ελέγχεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του τετραπλού μοντέλου, μέσω της διερεύνησης της κατανομής των παραγόντων σε κάθε τάξη.  Σε δεύτερη φάση, αναζητούνται τυχόν διαφορές μεταξύ των παραγόντων που εξήλθαν από κάθε βαθμίδα.  Το δείγμα της εργασίας προέρχεται από 2371 μαθητές Α’ έως και Στ’ δημοτικού.  Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης και των αναλύσεων που προέκυψαν, υποδεικνύουν πως η κατανομή των παραγόντων ανά σχολική τάξη εμφανίζει διαφοροποιήσεις. (EL)
The purpose of this work is to investigate the structure of a newly created computer-aided mathematical test battery designed to detect mathematical learning difficulties based on four cognitive factors. It was based on the four-pronged model of categorizing basic mathematical skills in the domains of: number, memory, reasoning, and visual-spatial ability (Karagiannakis, Baccaglini, & Papadatos, 2014; Karagiannakis, Baccaglini, & Roussos, 2017). The main objective of this work is to investigate whether the designed mathematical tool classifies the mathematical skills involved in mathematics learning in the four aforementioned areas, in each elementary classroom. In particular, this paper looks at how the 18 MathPro test groups are grouped into each grade of elementary school, through factor analysis of principal components. Initially, the reliability and validity of the quadruple model is checked by investigating the distribution of factors in each class. Secondly, any differences between the factors that emerged from each step are sought. The sample of the project comes from 2371 students from 1st to 6th grade. The results of the empirical study and the resulting analyzes indicate that the distribution of factors by school class differs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εργαλείο μαθηματικών δοκιμασιών (EL)
μαθηματικές δυσκολίες (EL)
παράγοντες μαθηματικών δεξιοτήτων (EL)
μαθηματικές δεξιότητες (EL)
mathematics test tool (EN)
mathematical skills (EN)
mathematical difficulties (EN)
mathematical skills factors (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 225-237 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 225-237 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Μαρία Καραγιάννη, Πέτρος Ρούσσος, Ιωάννης Καραγιαννάκης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.