Χαρακτηριστικά σχολικής ηγεσίας και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών: απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Χαρακτηριστικά σχολικής ηγεσίας και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών: απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. (EL)
Χαρακτηριστικά σχολικής ηγεσίας και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών: απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. (EN)

Κλάδης, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία, για τη διεξαγωγή της οποίας προτιμήθηκε η χρήση ερωτηματολογίου συγκροτούμενο από τέσσερα μέρη. Το δείγμα αποτελούσαν 683 εκπαιδευτικοί ΓΑΕ και ΕΑΕ συνολικά (εκ των οποίων οι 147 ΕΑΕ, που αφορούν την παρούσα εργασία) και από τις 13 εκπαιδευτικές περιφέρειες. Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιείχε τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τα «Χαρακτηριστικά του σχολικού διευθυντή που συνδέονται με τη διαμόρφωση ή/και προαγωγή της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών» (Inventory of Principals’ Characteristics that Contribute to Teacher Empowerment, IPCCTE - Blasé & Blasé, 2001). Στην πρώτη ερώτηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν ένα χαρακτηριστικό (στάση, αξία, συμπεριφορά) του διευθυντή τους, το οποίο συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους, στη δεύτερη ερώτηση να εξηγήσουν τους λόγους που το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό προάγει την ενδυνάμωσή τους, ενώ στην τρίτη ερώτηση να περιγράψουν τα αποτελέσματα του αισθήματος της ενδυνάμωσης που προκύπτουν από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου (Βάμβουκας, 2007. Cohen, Manion & Morrison, 2008. Παρασκευόπουλος, 1993). Τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνών που έχουν διεξαχθεί τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εθνικό.  (EL)
This paper is part of a wider research, in the context of doctoral dissertation, in relation to the leaders of school leadership, who help to strengthen teachers. The use of a questionnaire, consisting of four parts, was preferred to the survey. The sample consists of 683 teachers (out of which 147 from the field of special education and training relating to the present work) from all 13 educational districts. The third part of the questionnaire consisted of three open-ended questions on the views of teachers on the Characteristics of the School Director related to the development and / or promotion of empowerment of teachers (Inventory of Principals’ Characteristics that Contribute to Teacher Empowerment, IPCCTE - Blasé & Blasé, 2001).  In the first question participants were asked to describe a characteristic (attitude, value, behavior) of their manager, which contributes to their empowerment, in the second question to explain the reasons why this characteristic promotes their empowerment, while in the third question describe the results of the feeling of empowerment that arise from this particular feature. Data analysis was performed on the third part of the questionnaire. More specifically, it was defined "a classification system for the categorization of the responses given by the participants and their transformation from linguistic data of current speech into quantitative data” (Cohen et al., 2008. Παρασκευόπουλος, 1993, p.125). The results are consistent with those of other surveys conducted both internationally and nationally. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενδυνάμωση (EL)
ηγεσία (EL)
ειδική αγωγή (EL)
χαρακτηριστικά (EL)
εκπαιδευτικός (EL)
empowerment (EN)
characteristics (EN)
teacher (EN)
special education (EN)
leadership (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 284-293 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 284-293 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Νικόλαος Κλάδης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.