Η εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών μέσω STEAM

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2020 (EL)

Η εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών μέσω STEAM (EL)
Η εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών μέσω STEAM (EN)

Κορεντίνη, Δέσποινα

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Χαρισματικών Παιδιών της Ελληνικής Mensa έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν γνωστικά και κοινωνικό-συναισθηματικά τις ηλικιακές ομάδες 4-17 ετών. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν η διαθεματικότητα της εκπαίδευσης STEAM σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως στόχο, πέρα από τον εμπλουτισμό των γνώσεων, την ποιοτική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των χαρισματικών μαθητών, την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης, την απόκτηση ομαδικού πνεύματος, την εξωτερίκευση των συναισθημάτων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και το γνώθι σαυτόν, τη διαχείριση των ρόλων μέσα στην ομάδα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δημιουργικότητας. Αξιοποιώντας την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση της φαινομενολογικής έρευνας, σε δύο τμήματα με δέκα χαρισματικούς μαθητές, ηλικιών 13-17, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Human Performance” στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού κύκλου της Χαρισματικότητας (Οκτώβριος 2018 - Μάιος 2019), παρατηρήσαμε πως οι χαρισματικοί μαθητές του δείγματός μας ανταποκρίνονται στις προθέσεις και τους στόχους των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά καθώς οι μαθητές εξωτερικεύουν τις δυνατότητες τους, εκθέτοντας τις ιδέες τους και αθέατες πλευρές του εαυτού τους, καλλιεργώντας παράλληλα μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εκπαιδευτή - coach, μέσα ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που νιώθουν ασφάλεια αφού λαμβάνει υπόψη του τη διαφορετικότητα, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα αυτών των μαθητών. (EL)
Greek Mensa Gifted Children Education Programs are designed to reinforce cognitive and socio-emotional skills to ages 4-17 yrs. In the above mentioned programs implemented in the context of STEAM education, in conjunction with the educational strategies used, the aim was, apart from enriching the knowledge, to qualitatively develop the skills of gifted students. They, also, empower critical thinking, to acquire team spirit, externalize emotions, enhancing self-esteem and self-knowledge, managing roles within the team, and developing creativity skills. By utilizing the qualitative research approach of phenomenological research, in two sections of ten gifted students, ages 13-17, who attended the “Human Performance” program in the framework of Gifted Educational Cycle (October 2018 - May 2019), we observed how gifted students of our sample responds to the intentions and objectives of the programs. The results have been positive, as students expanded their potential, developed their ideas and revealed aspects of themselves, while cultivated a trusting relationship with the gifted educator- coach in a learning environment that takes into account diversity, preferences, and the interests of these students. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προγράμματα χαρισματικότητας (EL)
κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι (EL)
χαρισματικοί μαθητές (EL)
gifted programs (EN)
gifted students (EN)
social-emotional goals (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 294-304 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 294-304 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Δέσποινα Κορεντίνη (EL)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.