Χαρισματικά παιδιά : Αυτοεκτίμηση και σχολική υποεπίδοση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Χαρισματικά παιδιά : Αυτοεκτίμηση και σχολική υποεπίδοση (EL)
Χαρισματικά παιδιά : Αυτοεκτίμηση και σχολική υποεπίδοση (EN)

Μαλαματένια, Μαρία
Κούρτη, Παναγιώτα

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, της αυτοεκτίμησης των χαρισματικών παιδιών και της συσχέτισης της χαρισματικότητας με την ακαδημαϊκή τους πορεία .Ως χαρισματικά, ορίζονται τα παιδιά τα οποία έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα, αναπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Αυτοεκτίμηση είναι η εικόνα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του και η  αίσθηση της αξίας του. Σε ορισμένες μελέτες καταγράφεται θετική αυτοεικόνα και υψηλή αυτοεκτίμηση για την ακαδημαϊκή επιτυχία στα χαρισματικά παιδιά, ενώ σε άλλες δυσαρέσκεια σε σχέση με τις προσωπικές επιδόσεις και αρνητική αυτοεικόνα. Επίσης, παρατηρείται συχνά αναντιστοιχία νοητικού δυναμικού και σχολικής επίδοσης. Παράγοντες ατομικοί και περιβαλλοντικοί φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σχολική υποεπίδοση των χαρισματικών παιδιών. Στους ατομικούς συγκαταλέγονται ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της μάθησης, η δυσκολία στη σύναψη φιλικών σχέσεων με συνομηλίκους, η εξωτερική έδρα ελέγχου, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό και τους άλλους. Στην υποεπίδοση συμβάλλει η έλλειψη προκλήσεων στο σχολικό περιβάλλον και το συμβατικό σχολικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, μια κατηγορία μαθητών που μπορεί να εμφανίσει χαμηλά επίπεδα σχολικής επιτυχίας είναι οι «διπλά ιδιαίτεροι μαθητές», όρος ο οποίος αναφέρεται στα χαρισματικά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες των χαρισματικών μαθητών, κρίνεται αναγκαία κι επιβεβλημένη.  (EL)
The aim of this paper is to investigate through literature review the self esteem of gifted children andthe correlation between giftedness and academic performance.          As gifted are considered the  children who have one or more intellectual potentials and talent  developed at such a level which is higher than the expected for their age group.  Self  esteem is the concept somebody has for themselves and the sense of their personal value. According to some researches gifted children show  positive self concept and high self-esteem as it refers to their academic success, whereas according to other findings theyare dissatisfied with respect to their performances and have negative self concept.  Furthermore,a mismatch between capabilities and performance is often observed.  Personal and environmental factors seem to play an significant role in educational underachievement of gifted kids. As far as the personal factors are concerned,these  are the following : different ways of approaching the learning process , difficulties in creating friendshipswith peers, external locus of control,  low self esteem and high  expectations from selfand others. Both lack of challenges at school environment and conventional school system contribute to underachievement. Moreover a group of children that may present low success, are the double (or twice) exceptional students, term which refers to gifted children with speial educational needs. Therefore educational  policymaking adjusted to the needs of gifted kids is essential and mandatory. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διπλή ιδιαιτερότητα (EL)
σχολική υποεπίδοση (EL)
αυτοεικόνα (EL)
χαρισματικότητα (EL)
αυτοεκτίμηση (EL)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 316-323 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 316-323 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Παναγιώτα Κούρτη, Μαρία Μαλαματένια (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.