Οικογένεια και χαρισματικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Οικογένεια και χαρισματικότητα (EL)
Οικογένεια και χαρισματικότητα (EN)

Κουστένη, Βασιλική

H παρούσα εισήγηση πραγματεύεται σφαιρικά , μέσα από ποικίλη βιβλιογραφία, τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι επηρεάζουν την περαιτέρω εξέλιξη ενός χαρισματικού ατόμου. Eκτός από τη συμβολή του γενετικού παράγοντα (nature) εξετάζεται και το περιβάλλον του ατόμου (nurture) . Επικεντρωνόμαστε σε δύο βασικούς άξονες : τη μορφή της οικογένειας (πυρηνική , διευρυμένη , μονογονεϊκή ) (GIDDENS, (2002)) και την κοινωνικο-οικονομική της κατάσταση (L.McNeman, (1942) , M.J. Schulman και R.J.Havinghurst ,(1947) . Τέλος , γίνεται μια σύντομη αναφορά και στις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μια οικογένεια μετά τη διάγνωση της χαρισματικότητας σε κάποιο μέλος της ( Nancy M. Robinson, (2004) , S. Rimm (2008) ) . Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσουμε αν η ευφυΐα οφείλεται αποκλειστικά στην κληρονομικότητα ή και στο οικογενειακό περιβάλλον. Αν δηλαδή , πέρα από το νοητικό δυναμικό ενός ατόμου, το ευρύτερο περιβάλλον του συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την ανάδειξη των χαρισμάτων του ή αν , αντίθετα, αποτελεί τροχοπέδη. Αν και οι μελετητές τάσσονταν ρητά υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης , τελευταίες έρευνες ισχυρίζονται τελικά πως γενετικοί αλλά και οικογενειακοί παράγοντες καθορίζουν την έκφραση , ή όχι , της χαρισματικότητας . (EL)
This paper examines globally, through a variety of literature, those factors that influence the further development of a charismatic individual. In addition to the contribution of nature, the environment of the individual (nurture) is also examined. We focus on two main axes: the form of the family (nuclear, enlarged, single parent) (GIDDENS, (2002)) and its socio-economic status (L. McNeman, (1942), M.J. Schulman and R.J.Havinghurst, (1947). Finally, a brief reference is also made to the relationships that develop within a family after the diagnosis of charisma in a member (Nancy M. Robinson, (2004), S. Rimm (2008)). The purpose of the research was to examine whether intelligence is solely due to heredity or even to the family environment. That is to say, beyond the intellectual potential of a person, his / her wider environment contributes to the development and display of his or her gifts or if, on the contrary, it is a hindrance. Although scholars have explicitly favored one view or another, recent research has finally argued that genetic and family factors determine the expression, or not, of giftness. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ερέθισμα (EL)
κληρονομικότητα (EL)
ευφυΐα (EL)
χαρισματικότητα (EL)
οικογένεια (EL)
περιβάλλον (EL)
environment (EN)
stimulus (EN)
giftness (EN)
family (EN)
heredity (EN)
intelligence (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 324-331 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 324-331 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Βασιλική Κουστένη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.