Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό σχεδιασμό των ΑμΕΑ - Διερεύνηση απόψεων γονέων μαθητών σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με χρήση ερωτηματολογίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό σχεδιασμό των ΑμΕΑ - Διερεύνηση απόψεων γονέων μαθητών σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με χρήση ερωτηματολογίου (EL)
Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό σχεδιασμό των ΑμΕΑ - Διερεύνηση απόψεων γονέων μαθητών σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με χρήση ερωτηματολογίου (EN)

Σβυρινάκη, Αγγελική
Κουτουβέλη, Χριστίνα
Παρούση, Αικατερίνη – Σοφία

Εισαγωγή: Η εργασία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως. Ειδικότερα, η εργασία ή ακριβέστερα  το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία είναι το τελευταίο στάδιο της μακράς και πολυσύνθετης διαδικασίας αποκατάστασης τους, που επηρεάζει την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Η έλλειψη, όμως, κατάλληλης εκπαίδευσης και ενημέρωσης, οδηγεί πολλά νέα άτομα με αναπηρία να εισέρχονται στην αγορά εργασίας χωρίς πρώτα να έχουν λάβει την απαραίτητη προετοιμασία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού εργατικού περιβάλλοντος.  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων μαθητών, που φοιτούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) του Πειραιά και του Αιγάλεω, ώστε να διαπιστωθεί, εάν και κατά πόσο γνωρίζουν, τι είδους εργασιακές ευκαιρίες μπορούν να προσφερθούν στα παιδιά τους, μετά την αποφοίτηση τους από την δομή, εάν και κατά πόσο γνωρίζουν, την κλίση, που έχουν τα παιδιά τους σε συγκεκριμένα εργαστήρια και συγκεκριμένες ειδικότητες, και, εν ολίγοις, εάν έχουν απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, ώστε να λάβει το παιδί τους επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση. Μέθοδος: Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας χορηγήθηκε  ένα άτυπο ερωτηματολόγιο σε τρία Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των δυτικών προαστίων. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν σαράντα πέντε ερωτηματολόγια, εκ των οποίων απαντήθηκαν τα είκοσι έξι. Ελήφθησαν σοβαρά υπ’ όψιν η εκπαίδευση των γονέων, το επάγγελμα των γονέων, το φύλο των γονέων, το φύλο και η ηλικία του εκάστοτε μαθητή και τέλος ο τόπος κατοικίας.  Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων εξήχθε το συμπέρασμα, ότι η πλειοψηφία των γονέων δεν έχει απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, ώστε να λάβει το παιδί τους επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση. Οι περισσότεροι γονείς, διαπιστώθηκε, ότι δεν γνώριζαν την έφεση των παιδιών τους σε συγκεκριμένα εργαστήρια των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και, ως εκ τούτου, δεν γνώριζαν τι είδους επαγγελματικές ευκαιρίες ανταποκρίνονταν στις ιδιαίτερες ικανότητες του παιδιού τους.   (EL)
  Introduction: Work is one of the fundamental human rights in all developed countries worldwide. In particular, work or, more precisely, the right of people with disabilities to work is the final stage of their long and complex rehabilitation process that affects their social integration. However, lack of adequate education and information leads many young people with disabilities to enter the labor market without having received first the necessary preparation to meet the demands of a dynamic and competitive working environment.Purpose: The purpose of this research is to investigate the views of parents of students attending vocational training schools, locating in  Piraeus and Egaleo, in order to find out, if and to what extent, they know, what kind of employment opportunities can be offered to their children, after graduating from these particular schools, if and to what extent they know, if their children have any inclination to specific laboratories and specific disciplines, and, in short, to find out,  whether they have ever approached a specialist in order to receive counseling and professional guidance for their child.  Method: To achieve the purpose of the present survey, an informal questionnaire was issued to three vocational training schools locating in the western suburbs. In particular, forty five questionnaires were given, of which twenty six were answered. The education of the parents, the profession of them, the gender of the parents, the gender and the age of the student and the place of residence were taken seriously, during the process.Conclusions: The analysis of the questionnaires concluded that the majority of parents did not refer to a specialist in order for their child to receive professional counseling and guidance. Most parents were found not to have been aware of their children's appeal to specific workshops of their vocational training schools, and therefore did not know what kind of professional opportunities, were appropriate for their child's special abilities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.(Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) (EL)
Επαγγελματικός σχεδιασμός ΑμΕΑ (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) (EL)
Επαγγελματική Συμβουλευτική (EL)
ερωτηματολόγιο γονέων (EL)
Professional Counseling (EN)
vocational training schools (EN)
Professional design for people with special needs (EN)
parents’ questionnaire (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 332-393 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 332-393 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Χριστίνα Κουτουβέλη, Αικατερίνη – Σοφία Παρούση, Αγγελική Σβυρινάκη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.