Συναισθηματικές ικανότητες και προκοινωνικές/επιθετικές συμπεριφορές: Μελέτη με φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Συναισθηματικές ικανότητες και προκοινωνικές/επιθετικές συμπεριφορές: Μελέτη με φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων (EL)
Emotional abilities and prosocial/aggressive behaviors: A study with undergraduate students from pedagogical departments (EN)

Λεζγίδου, Άννα
Θεοφανίδου, Ιωάννα
Βάσιου, Αικατερίνη

Οι συναισθηματικές ικανότητες επηρεάζουν τόσο την προκοινωνική όσο και την επιθετική συμπεριφορά (Damon et al., 2003). Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυναίσθησης και της διαπροσωπικής εγγύτητας με την προκοινωνική και επιθετική συμπεριφορά. Στην έρευνα συμμετείχαν 182 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων, οι οποίοι/ες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς αποτελούμενο από τις εξής κλίμακες: Prosocial & Aggressive Behavior Questionnaire (Boxer et al., 2004), Wong & Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS· Wong & Law, 2002), Basic Empathy Scale (BES; Jolliffe & Farrington, 2006) και Inclusion of Others in Self Scale (IOS; Aron κ.ά., 1992). Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι φοιτητές/τριες που έχουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις, μπαίνουν στη θέση του άλλου, κατανοούν τη δική τους συναισθηματική κατάσταση και χρησιμοποιούν το συναίσθημα για κινητοποίηση όχι μόνο επιδεικνύουν αλτρουισμό, αλλά και ανταποδίδουν την ωφέλεια, όταν την δέχονται από άλλους/ες. Αντίθετα, οι φοιτητές/τριες που αναγνωρίζουν το συναίσθημα των άλλων επιδεικνύουν επιθετικές συμπεριφορές είτε για να πετύχουν αυτό που θέλουν είτε ως αντίδραση σε επιθετικές συμπεριφορές άλλων σε βάρος τους. Επιπλέον, οι φοιτητές / τριες που διαθέτουν υψηλές συναισθηματικές ικανότητες έχουν πιο στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά στο πλαίσιο της συμπεριφοράς των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο. (EL)
Emotional abilities affect both prosocial and aggressive behavior (Damon et al., 2006). The purpose of the research was to examine the relationship between emotional intelligence, empathy and interpersonal closeness, and prosocial and aggressive behaviors. 182 undergraduate students completed a self-reported questionnaire consisted of Prosocial and Aggressive Behavior Questionnaire (Boxer et al., 2004), Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS; Wong & Law, 2002), Basic Empathy Scale (BES; Jolliffe & Farrington, 2006) and Inclusion of Others in Self Scale (IOS; Aron et al., 1992). The results showed that students who have close interpersonal relationships, put themselves in others’ shoes, understand their own emotions and use emotions for motivate themselves not only display altruism, but also reap the benefit when they accept it from others. On the contrary, students who recognize others’ emotions show aggressive behaviors either to achieve what they want or to react to others aggressive behaviors. In addition, students with high emotional abilities have closer interpersonal relationships. Results are important in the context of students’ behavior during their studies at the University. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συναισθηματική Νοημοσύνη (EL)
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (EL)
Ενσυναίσθηση (EL)
Επιθετικές και Προκοινωνικές Συμπεριφορές (EL)
Διαπροσωπική Εγγύτητα (EL)
Aggressive and Prosocial Behavior (EN)
Interpersonal closeness (EN)
Higher Education (EN)
Empathy (EN)
Emotional Intelligence (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 427-437 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 427-437 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Άννα Λεζγίδου, Ιωάννα Θεοφανίδου, Αικατερίνη Βάσιου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.