Ο ρόλος της Ηγεσίας στη Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Ο ρόλος της Ηγεσίας στη Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (EL)
Ο ρόλος της Ηγεσίας στη Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (EN)

Ντάικος, Νικόλαος

 Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ρόλο των ηγετών στην εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρεί, μέσα από μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, να παρουσιάσει περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο αυτό, καθώς και να διαφωτίσει πτυχές της σχέσης μεταξύ Ηγεσίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων. Δεδομένου ότι η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και η Ηγεσία αποτελούν ξεχωριστά πεδία έρευνας, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν συνδεθεί ικανοποιητικά από τη βιβλιογραφία, προτείνεται μια πιο ολοκληρωμένη διασύνδεσή τους. Ως εκ τούτου, τονίζεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης Ηγεσίας εντός ενός οργανισμού ώστε να αποτελεί οργανωσιακό χαρακτηριστικό του, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η σημασία των προγραμμάτων ανάπτυξης Ηγεσίας και  η ενσωμάτωση άλλων παρόμοιων τεχνικών και διαδικασιών στις καθημερινές πρακτικές του οργανισμού. (EL)
The purpose of this paper is to study the role of Leaders in the implementation of human resources management practices and attempts, through an overview of relevant literature and articles, to provide more information on this role and to enlighten aspects of the relationship between Leadership and Human Resources Development. Given that Human Resource Development and Leadership are completely separate fields of research, which so far have not been adequately linked to the bibliography, a more integrated interface is proposed. Therefore, the need for Leadership development within an organization to be an organizational feature is emphasized, while consideration is given to the importance of Leadership development programs and the incorporation of other similar techniques and procedures into the day-to-day practices of the organization. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (EL)
Ανθρώπινο Δυναμικό (EL)
Ηγεσία (EL)
Leadership (EN)
Human Resources (EN)
Management and Development of Human Resources (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 553-564 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 553-564 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Νικόλαος Ντάικος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.