Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: κριτική θεώρηση των διαδικασιών και μέσων αξιολόγησης και παρέμβασης που υιοθετούνται.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: κριτική θεώρηση των διαδικασιών και μέσων αξιολόγησης και παρέμβασης που υιοθετούνται. (EL)
Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: κριτική θεώρηση των διαδικασιών και μέσων αξιολόγησης και παρέμβασης που υιοθετούνται. (EN)

Τζιβινίκου, Σωτηρία
Παπαδημητρίου, Παναγιώτης

Στo ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα τμήματα ένταξης (εφεξής ΤΕ) αποτελούν το βασικό μοντέλο εφαρμογής της ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, η εκπαιδευτική αυτή πολιτική συναρτάται εκτός των ποσοτικών δεδομένων και με ποιοτικά στοιχεία όπως είναι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των τ.ε. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών που υλοποιούνται στα τ.ε. της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί, ενώ η διερεύνηση βασίστηκε σε 5 βασικούς άξονες: α) την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του τ.ε., β) το συνεργατικό πλαίσιο γ) τις διαδικασίες ανίχνευσης και εντοπισμού των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δ) την εκπαιδευτική υποστήριξη και ε) την παρακολούθηση της προόδου. Τα ευρήματα, έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη ενός περισσότερο λειτουργικού μοντέλου, που θα άρει τα εμπόδια και τις δυσκολίες υλοποίησης της εκπαιδευτικής υποστήριξης, αυξάνοντας ποιοτικά και ποσοτικά τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών που υποστηρίζονται. (EL)
In the Greek educational system, resource rooms (hereafter RR) consist the framework in which students with special educational needs are supported in mainstream schools. However, this educational policy relates not only to quantitative data but also to qualitative ones that means, how these rooms are organized and operated. In this context, the aim of the present study was to investigate the educational practices implemented in the R.R. of the secondary schools. A hundred twenty (120) teachers are the participants of the study, and the research was based on five main areas: a) the organization and functioning of the school, b) the collaborative framework c) the procedures for identifying and identifying students with special educational needs, d) educational support; and (e) monitoring progress. The findings shown the need of developing a more functional model that will remove the barriers and difficulties of implementing educational support by increasing the quality and quantity of the learning outcomes of the students supported.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παρακολούθηση προόδου (EL)
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
τμήμα ένταξης (EL)
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EL)
Ανίχνευση (EL)
screening (EN)
resource room (EN)
special education needs (EN)
secondary education (EN)
monitoring Progress (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 565-578 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 565-578 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Σωτηρία Τζιβινίκου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.