«Η αυτοαποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη σχολική, κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητα μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

«Η αυτοαποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη σχολική, κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητα μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) (EL)
«Η αυτοαποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη σχολική, κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητα μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) (EN)

ΠΑΥΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι μια χρόνια, αναπτυξιακή, νευροβιολογική διαταραχή, που εκδηλώνεται σε παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας και οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείρισή της. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να ερευνηθεί η αυτοαποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη σχολική, κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητα των μαθητών με ΔΕΠ-Υ. Στην έρευνα συμμετείχαν 200 δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής, δημόσιων δημοτικών σχολείων της Αττικής και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο για τις αντιλήψεις και τις γνώσεις τους για τη ΔΕΠ-Υ, την αυτοαποτελεσματικότητα,  την επάρκεια ικανοτήτων τους για τη ΔΕΠ-Υ και τα δημογραφικά τους στοιχεία. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δάσκαλοι γενικής αγωγής διαθέτουν περισσότερες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ, ενώ οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής διαθέτουν περισσότερες γνώσεις για την αιτιολογία και την αντιμετώπιση της διαταραχής. Επίσης, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής εμφανίζουν υψηλότερη  αυτοαποτελεσματικότητα από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ως προς τη διαχείριση μαθητών με ΔΕΠ-Υ. Συμπερασματικά, οι δάσκαλοι με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις διαχείρισης της σχολικής τάξης, διαμορφώνουν ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύοντας τα κίνητρα και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Τέλος, εντοπίστηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας και των γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών τόσο γενικής, όσο και ειδικής αγωγής, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή τους κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.  (EL)
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a chronic, developmental, neurobiological disorder that occurs in toddlers and schoolchildren and educators play an important role in its recognition and effective management. The purpose of this study was to investigate the self-efficacy of Primary Education Teachers on the school, social and emotional functioning of students with ADHD. The survey involved 200 teachers of general and special education in Attica's public primary schools and completed a questionnaire on their perceptions and knowledge of ADHD, self-efficacy, ADHD competency and demographics. The findings of the study showed that general education teachers have more knowledge about the characteristics and symptoms of ADHD, while special education teachers have more knowledge about the etiology and treatment of the disorder. Also, special education teachers show higher self-efficacy than general education teachers in managing students with ADHD. In conclusion, teachers with a high sense of self-efficacy apply innovative classroom management approaches, shape a supportive learning environment, and maintain students' interest in the learning process by enhancing their motivation and academic performance.                          Finally, a significant correlation was found between self-efficacy and teachers' knowledge and attitudes of both general and special education irrespective of gender, age, marital status, educational level and years of service. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σχολική-κοινωνική-συναισθηματική λειτουργικότητα μαθητών με ΔΕΠ-Υ (EL)
αυτοαποτελεσματικότητα (EL)
δάσκαλοι γενικής-ειδικής αγωγής (EL)
ΔΕΠ-Υ (EL)
ADHD (EN)
self-efficacy (EN)
general-specialty teachers (EN)
school-social-emotional functionality of students with ADHD (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 621-630 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 621-630 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.