Ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών σε μαθητές δημοτικού σε σχέση με το φύλο, την τάξη και το σχολείο φοίτησης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών σε μαθητές δημοτικού σε σχέση με το φύλο, την τάξη και το σχολείο φοίτησης. (EL)
Ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών σε μαθητές δημοτικού σε σχέση με το φύλο, την τάξη και το σχολείο φοίτησης. (EN)

Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα
Πρίφτη, Χαρίκλεια

Η διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι η γνώση της ανάγνωσης καθορίζει σημαντικά το βαθμό συμμετοχής του ανθρώπου στο γίγνεσθαι της εποχής και της κοινωνίας όπου ζει και δραστηριοποιείται (Κουτσουράκη, 2006), ενώ η χαμηλή αναγνωστική ικανότητα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αρνητική αυτοαντίληψη, προβλήματα συμπεριφοράς, σχολική εγκατάλειψη και ανεργία (Βάμβουκας, 2004. Κολιάδης, Μυλωνάς, Κουμπιάς, & Βάρφη, 2002. Πολυχρονοπούλου, 1985, 2010. Παντελιάδου & Μπότσας,  2007.). Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να ανιχνεύονται έγκαιρα οι δυσκολίες του μαθητή στην ανάγνωση προκειμένου να προλαμβάνεται η σχολική αποτυχία του παιδιού και η δημιουργία συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων. Στη Β’ τάξη του δημοτικού σχολείου το παιδί πρέπει να έχει κατακτήσει το βασικό μηχανισμό ανάγνωσης, να διαβάζει με ακρίβεια, να κατανοεί μικρά λεκτικά σύνολα και μεμονωμένες λέξεις ή μικρά κείμενα για να αντλήσει πληροφορίες και να εκτελέσει ποκίλες ενέργειες (ΥΠ.ΕΠ.Θ-ΠΙ, 2003). Σκοπός λοιπόν μέσω του παρόντος άρθρου, είναι η ανάδειξη προβλημάτων της αναγνωστικής διαδικασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές σήμερα στο Δημοτικό. (EL)
International research demonstrates that reading literacy determines significantly the degree of human involvement in the age and society in which he lives and works (Koutsouraki, 2006), while low reading ability is a risk factor for negative self-esteem, behavioral problems, school abandonment and unemployment (Vamboukas, 2004. Koliiadis, Mylonas, Koumbias, & Varfi, 2002. Polychronopoulou, 1985, 2010. Panteladoudou & Botsas, 2007.). It is therefore very important to detect student’s difficulties in the early reading, in order to prevent the child's school failure and the creation of behavioral and emotional problems. In the second grade of elementary school the child must have acquired the basic reading mechanism, read accurately, understand small verbal groups and individual words or small texts in order to acquire information and perform various activities (Ministry of Education, III, 2003). Therefore, the purpose of this article is to highlight the problems of the reading process experienced by many students today in the Primary School. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κατανόηση (EL)
Σχολείο (EL)
Φωνολογική επίγνωση (EL)
Ανάγνωση (EL)
φύλο (EL)
Βραχύχρονη (εργαζόμενη) μνήμη (EL)
Reading (EN)
gender (EN)
school (EN)
Understanding (EN)
Phonological awareness (EN)
Short-term (working) memory (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 669-681 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 669-681 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Χαρίκλεια Πρίφτη, Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.