Οργανωσιακή συμπεριφορά χαρισματικών εκπαιδευτικών ηγετών στις σχολικές μονάδες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Οργανωσιακή συμπεριφορά χαρισματικών εκπαιδευτικών ηγετών στις σχολικές μονάδες (EL)
Οργανωσιακή συμπεριφορά χαρισματικών εκπαιδευτικών ηγετών στις σχολικές μονάδες (EN)

Σιδηρόπουλος, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση της οργανωσιακής συμπεριφοράς, την οποία εκδηλώνουν οι χαρισματικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι χαρισματικοί ηγέτες δύνανται: α) να εμπνέουν ένα κοινό όραμα, β) να προκαλούν διαδικασίες θετικού μετασχηματισμού των δυσλειτουργικών θεωρήσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών, γ) να ενδυναμώνουν την αυτο-αποτελεσματικότητα της ομάδας αναφοράς, δ) να αναλαμβάνουν το προσωπικό ρίσκο και την ευθύνη για πρωτοποριακές δράσεις, ε) να μοντελοποιούν τα στάδια επίτευξης των στόχων της σχολικής μονάδας, στ) να ενεργούν με αντισυμβατικό και αντι-συστημικό τρόπο, ζ) να έχουν υψηλό επίπεδο κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης, η) να ικανοποιούν πρωτίστως τις ανάγκες της ομάδας. Με βάση τα παραπάνω χρειάζεται να επιλέγονται ως διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων και της προϋπηρεσίας τους, έχουν επιδείξει στοιχεία χαρισματικών ηγετών. Επιπροσθέτως χρειάζεται οι νυν διευθυντές να υποστηριχθούν ώστε να αποκτήσουν βασικές κοινωνικογνωστικές δεξιότητες χαρισματικής ηγεσίας μέσω της συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία θα υλοποιούνται από τους αρμόδιους δημόσιους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας. (EL)
In this paper, a brief bibliographic overview of the organizational behavior, which charismatic educational leaders express in school units is done. According to the bibliography, charismatic leaders can: a) inspire a common vision, b) initiate processes of positive transformation of dysfunctional visions and practices of teachers, c) empower  team’s self-efficacy, d) take personal risk and responsibility for innovative actions, e) model the stages of school unit towards achieving objectives of the reference group, f) act with an unconventional and anti-systemic way; g) have a high level of social and emotional intelligence, h) satisfy foremost the group’s needs. Based on the above, it is required to select as principals of school units, teachers, who beyond their academic qualifications and experience have manifested elements of charismatic leaders. In addition, present principals need to be supported to acquire basic socio-knowledge skills of charismatic leadership through their participation in long term training programs of professional development, which implemented by the relevant public academic and educational institutions of the country. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χαρισματική εκπαιδευτική ηγεσία (EL)
οργανωσιακή συμπεριφορά (EL)
διευθυντές σχολικών μονάδων (EL)
selecting school unit’s principals (EN)
charismatic educational leadership (EN)
organizational behavior (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 720-727 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 720-727 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Δημήτριος Σιδηρόπουλος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.