Η επίδραση της ηλικίας στην επίδοση μαθητών δημοτικού σε αριθμητικά και οπτικοχωρικά ερεθίσματα συλλογιστικής στα μαθηματικά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Η επίδραση της ηλικίας στην επίδοση μαθητών δημοτικού σε αριθμητικά και οπτικοχωρικά ερεθίσματα συλλογιστικής στα μαθηματικά (EL)
Η επίδραση της ηλικίας στην επίδοση μαθητών δημοτικού σε αριθμητικά και οπτικοχωρικά ερεθίσματα συλλογιστικής στα μαθηματικά (EN)

Σκανδάλη, Μαρία
Καραγιαννάκης, Ιωάννης
Ρούσσος, Πέτρος

Το σημείο εκκίνησης της εργασίας ήταν η διερεύνηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών διαφορετικών τάξεων, κατά τη σχολική ηλικία, στη μαθηματική δεξιότητα της συλλογιστικής.  Η συλλογιστική διακρίνεται σε αριθμητικά και οπτικοχωρικά ερεθίσματα, που προσδίδουν μία σχετικά πλήρη εικόνα για τη μαθηματική ικανότητα. Μελετήθηκε, επίσης, και η πιθανή συσχέτιση των δύο προαναφερθέντων ερεθισμάτων, ανά ηλικία, δηλαδή σχολική τάξη. Οι συμμετέχοντες/-ουσες αποτελούνταν από 2371 μαθητές και μαθήτριες σχολικής ηλικίας, όντας άριστοι ομιλητές/-ριες της ελληνικής γλώσσας, από όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, δημοσίων και ιδιωτικών, σε πανελλήνια κλίμακα. Το ερευνητικό εργαλείο που χορηγήθηκε είναι το «Τεστ Μαθηματικού Προφίλ & Δυσαριθμησίας» (MathPro Test) στο πλαίσιο στάθμισής του. Τα ευρήματα που προέκυψαν, από την μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης για την επίδραση της ηλικίας, ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σχεδόν μεταξύ όλων των τάξεων, μερικές εκ των οποίων είχαν και υψηλό μέγεθος επίδρασης. Μη στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ της Ε΄ και Στ΄ τάξης στο σύνολο των δοκιμασιών. Ως προς τη πιθανή συσχέτιση των δύο ερεθισμάτων, εντοπίστηκαν μεσαίοι δείκτες συνάφειας μεταξύ σχεδόν όλων των οπτικοχωρικών και αριθμητικών ερεθισμάτων ανά τάξη.  Τα ευρήματα συζητούνται σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα μαθηματικά και τη συλλογιστική, ως προς και τα δύο είδη ερεθισμάτων και συνάμα τη σχέση αυτών. (EL)
The starting point of the study was to investigate the cognitive development of children of different ages at school in the mathematical skills of reasoning. Reasoning is distinguished by numerical and visuospatial arthritis and gives a relatively complete picture of mathematical ability. Also, the possible association of the two above-mentioned stimuli was studied by age, on the basis of a classroom. The sample consisted of 2371 pupils of school age, being excellent speakers of the Greek language, from all classes of elementary school, both public and private, on a panhellenic scale. The research tool administered was the "MathPro Test". The findings which emerged after one-way analysis of variance of age influence, showed statistically significant differences almost among all classes, some of which had a high effect size. Non-statistically significant difference was found between fifth and sixth grades in all tests. Concerning the possible association of the two stimuli, medium correlation coefficients were found between almost all visual and arithmetic stimuli per class. The findings are discussed according to the international bibliography on mathematics and reasoning, both in terms of terms of numerical and visuospatial trials and at the same time and their relationship.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οπτικοχωρικό ερέθισμα (EL)
συλλογιστική (EL)
μαθηματικά (EL)
αριθμητικό ερέθισμα (EL)
σχολική ηλικία (EL)
mathematics (EN)
reasoning (EN)
visuospatial stimulus (EN)
arithmetic stimulus (EN)
school age (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 728-740 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 728-740 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Μαρία Σκανδάλη, Πέτρος Ρούσσος, Ιωάννης Καραγιαννάκης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.