Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής-Τεχνικές διαχείρισης του στρες σε εκπαιδευτικούς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής-Τεχνικές διαχείρισης του στρες σε εκπαιδευτικούς (EL)
Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής-Τεχνικές διαχείρισης του στρες σε εκπαιδευτικούς (EN)

Τσαρουχάς, Νεκτάριος-Θεοχάρης

                                                        Το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών αποτελεί μια παράμετρο ιδιαίτερα καθοριστική για την αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ένα καθολικό στοιχείο, που ξεπερνά το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης ή την ιεραρχική θέση του εκπαιδευτικού και αγγίζει ποικίλες διαστάσεις του ατόμου. Σκοπός της παρούσης μελέτης, είναι να διερευνήσει το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα επίπεδα της επαγγελματικής τους ικανοποίησης. Το εργασιακό στρες, η κατάθλιψη και το άγχος μπορούν να θεωρηθούν ως προγνωστικοί δείκτες της κατάσταση της υγείας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, καθώς τα υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες  και άγχους σχετίζονται ισχυρά με τα χαμηλά επίπεδα αυτό-αναφερόμενης υγείας-ευεξίας, αλλά και επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι στρατηγικές-τεχνικές διαχείρισης και αντιμετώπισης του στρες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τόσο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία από τον εκπαιδευτικό ως μαθησιακή-εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολικό πλαίσιο, όσο και ατομικά αυξάνουν τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση συνολικά της ποιότητας της εκπαίδευσης. (EL)
Teachers' occupational stress is a particularly important factor in the effectiveness of the educational process. It is a universal element that transcends the gender, age, educational level or hierarchical position of the instructor and touches on various dimensions of the individual. The purpose of the present study is to investigate the working tendency of primary education teachers and their levels of professional satisfaction. Work trends, depression, and illness can be considered as predictive indicators of the health status of special education therapists, as high levels of work stress and exercise are strongly associated with low levels of reported health-well-being and occupational satisfaction. Strategies-techniques for managing and responding to the trends of special education educators, both in the educational process by the teacher as a learning-in-school process and individually increase the levels of professional satisfaction, with the ultimate aim of improving the overall quality of education. . (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κατάθλιψη (EL)
επαγγελματική ικανοποίηση (EL)
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (EL)
εργασιακό στρες (EL)
άγχος (EL)
τεχνικές διαχείρισης του στρες (EL)
stress (EN)
occupational stress (EN)
stress management techniques (EN)
depression (EN)
job satisfaction (EN)
special education teachers (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 826-836 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 826-836 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Νεκτάριος-Θεοχάρης Τσαρουχάς (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.