Η Εξέλιξη των Συνθηκών Εργασίας στην Ευρώπη: Οι Συνθήκες Εργασίας ως Αντικείμενο Έρευνας και Κοινωνικής Διαπραγμάτευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η Εξέλιξη των Συνθηκών Εργασίας στην Ευρώπη: Οι Συνθήκες Εργασίας ως Αντικείμενο Έρευνας και Κοινωνικής Διαπραγμάτευσης (EL)
Η Εξέλιξη των Συνθηκών Εργασίας στην Ευρώπη: Οι Συνθήκες Εργασίας ως Αντικείμενο Έρευνας και Κοινωνικής Διαπραγμάτευσης (EN)

Πετράκη, Γεωργία

Οι «συνθήκες εργασίας» ως ερευνητικό πεδίο αλλά και πεδίο δημόσιας παρέμβασης θεματοποιείται κυρίως από τη δεκαετία του 1960 στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες και σήμερα συνιστά διεπιστημονική περιοχή δημόσιου και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Η στενή προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, (συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας) διευρύνθηκε σταδιακά με θεματικές που αφορούν τη ποιότητα του περιεχομένου της εργασίας και των σχέσεων στην εργασία, κάτω από τη πίεση ποιοτικών προσδοκιών για την εργασία- που τροφοδότησαν τις δημόσιες πολιτικές κατά τη περίοδο της πλήρους απασχόλησης  ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες και με το πρόβλημα της ανεργίας κυρίαρχο, οι μετασχηματισμοί των παραγωγικών συστημάτων και τα προβλήματα που δημιουργούν, θέτουν στη δημόσια θέαση και τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση γύρω από την προβληματικότητα  των σύγχρονων χώρων εργασίας. Από τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ η Ελλάδα μόνη δεν διαθέτει καμία έρευνα μεγάλης έκτασης για τις συνθήκες εργασίας ενώ ούτε και  οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δείξει ενδιαφέρον να αναπτύξουν την έρευνα στους χώρους εργασίας. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει το πεδίο και να αναδείξει την ανάγκη δημόσιας γνώσης και κατανόησης του τι γίνεται στους χώρους εργασίας. Την ανάγκη συστηματικής έρευνας που θα τροφοδοτήσει τις κοινωνικές διεργασίες και τη κατάστρωση δημόσιων κοινωνικών πολιτικών. (EL)
The "working conditions" as a research field and as scope of public intervention become an issue in the major industrialized countries as from the 1960's. At present this is a multidisciplinary area of public and academic interest. The initially narrow approach of working conditions (health and safety conditions) gradually expanded to include topics related to the content of work quality and relationships at work, under the pressure created by the expectations for quality of work, which fueled public policies during the full-time employment period. In the last few decades, with the problem of unemployment dominant, the changes in production systems and the problems they create, bring to the fore the problematic nature of modern workplaces and feed the relevant debate. Of the 15 EU Member States, Greece is the only one lacking large-scale survey on working conditions, while even the unions have shown no interest to develop research in the workplace. This paper seeks to explore the field and emphasize the need for public knowledge and understanding of what happens in the workplace, and for systematic research that will feed the social processes and assist to the elaboration of social public policies. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συνθήκες Εργασίας (EL)
Ευρώπη (EL)
Κοινωνική Διαπραγμάτευση (EL)
Changes In Working Conditions In Europe (EN)
The Working Conditions As Object Of Research And Social Negotiation (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Τόμ. 4 (2015); 7 - 18 (EL)
Social Policy; Vol. 4 (2015); 7 - 18 (EN)

Copyright (c) 2016 Γεωργία Πετράκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.